Convocatòria del Ple Ordinari del divendres 29 de juliol

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoquem a la sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: Divendres 29 de juliol de 2022
HORA: 19:00 hores
LLOC: Local Social

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior del Ple municipal núm. 2022/4, celebrada el dia 20 de maig de 2022.
 2. Despatx oficial:
  1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia.
  2. Dació de compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda en relació amb el compliment de l’indicador Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors de la Corporació corresponent al segon trimestre de 2022.
  3. Donar compte del Decret d’alcaldia, 21 de juny de 2022, pel qual es nomena a la senyora Eva Gallardo secretària idònia i al senyor Santi Güell secretari idoni substitut del Registre Civil de Riudaura, amb efectes des del dia 1 de juliol de 2022.
 3. Proposta per aprovar inicialment la modificació de crèdits núm. 4/2022 del Pressupost municipal vigent en les modalitats de generació de crèdits i de suplements de crèdit finançats amb baixes per anul·lació.
 4. Proposta per fixar els dies festius locals corresponents a l’any 2023.
 5. Proposta per aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa, entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament, per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.
 6. Proposta per delegar les competències municipals en matèria de recollida i custòdia dels animals de companyia a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa.
 7. Proposta per aprovar el conveni d’encàrrec de gestió, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura, per a l’assistència tècnica en sistemes d’informació.
 8. Proposta per encarregar en el Consell Comarcal de la Garrotxa l’assistència tècnica i material per al manteniment de camins municipals que formen part de la xarxa de senders Itinerànnia.
 9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria (assumptes urgents).
 10. Precs i preguntes.

 

Podeu consultar el Decret de convocatòria del ple a l’e-Tauler de l’Ajuntament de Riudaura.