Ple ordinari – 31 d’agost de 2023

¡

Decret pel qual es convoca la sessió ordinària del Ple municipal núm. 08/2023, exp. X20230000144

Vista la relació d’expedients conclosos disposats per la secretària interventora municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 53.1.c), 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb els articles 41.4 i 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

DISPOSO

PRIMER. Convocar la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura núm. 08/2023, pel proper dijous dia 31 d’agost de 2023, a les 20.00 hores, a la Sala de Plens del Consistori.

SEGON. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 06/2023 celebrada el dia 26 de juny de 2023; així com també, l’acta de la sessió constitutiva de la nova Corporació per al mandat representatiu 2023-2027, celebrada el dia 17 de juny de 2023; i la sessió extraordinària núm. 07/2023 que va tenir lloc el dia 13 de juliol de 2023, sobre l’organització i funcionament de la nova Corporació per definir el Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027.
 2. Despatx oficial:
 • Donar compte dels Decrets d’alcaldia.
 • Dació de compte de l’informe trimestral sobre la relació de factures respecte les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació (informe sobre el compliment del reconeixement d’obligacions), corresponent al 1r trimestre de l’exercici
 • Dació de compte de l’informe trimestral sobre la relació de factures respecte les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació (informe sobre el compliment del reconeixement d’obligacions), corresponent al 2n trimestre de l’exercici
 • Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions (informe sobre morositat), corresponent al 1r trimestre de l’exercici
 • Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions (informe sobre morositat), corresponent al 2n trimestre de l’exercici
 • Donar compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda en relació a l’execució trimestral del Pressupost municipal i el compliment de l’indicador Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de la Corporació corresponent al 1r trimestre de
 • Donar compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda en relació a l’execució trimestral del Pressupost municipal i el compliment de l’indicador Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de la Corporació corresponent al 2n trimestre de 2023.
 1. Proposta d’acord per aprovar el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici
 2. Proposta d’acord per aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals de
 3. Proposta d’acord pel qual s’aprova la certificació núm. 1 de les obres de reforma del Centre Cívic Municipal – fase 2, així com l’acta de preus contradictoris i, en unitat d’acte, es reconeix la obligació de la
 4. Proposta d’acord per sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Riudaura al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMG), amb efectes des de l ’1 de gener de
 5. Proposta d’acord per aprovar el conveni d’encàrrec de gestió, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura, per a l’assistència tècnica en sistemes d’informació.
 6. Proposta de resolució de la Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats, associacions i col·lectius, corresponent a l’anualitat
 7. Proposta d’acord per aprovar inicialment la modificació de crèdits núm. 3/2023 del Pressupost municipal vigent, en les modalitats de modalitats de generació de crèdit, i de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb baixes per anul·lació.
 8. Proposta per adherir-se l’Ajuntament de Riudaura a l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC).
 9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria (assumptes urgents).
 10. Precs i preguntes

TERCER. Notificar electrònicament aquesta convocatòria a tots els membres de la Corporació, tot informant-los que si per causa justificada fos impossible d’assistir-hi, haureu de comunicar-ho a aquesta alcaldia amb antelació suficient.

QUART. Publicar el present Decret al Tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament per al seu general coneixement.

CINQUÈ. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple municipal que se celebri en sessió ordinària.