Convocatòria de Ple Extraordinari el dilluns 3 d’abril

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc:

DIA: dilluns 3 d’abril de 2017

HORA: 19:00 hores

LLOC: sala de Sessions de la Casa Consistorial.

CARÀCTER: extraordinària

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 30 DE MARÇ DE 2017 PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2016.

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ CRÈDIT 1/2017 DEL VIGENT PRESSUPOST, MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.

3.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA QUE ESTABLEIX EL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017.

4. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’INSPECCIONS I CONTROLS D’ACTIVITATS, EQUIPAMENTS I ESPAIS COL.LECTIUS.

El Secretari,
Jordi Jové i Perich
Riudaura, 30 de març de 2017