CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DEL DIA 28 DE GENER DE 2022

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 28 DE GENER DE 2022

 

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Divendres 28 de gener de 2022

HORA: 19:00 hores

LLOC: Local Social

 

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DEL 16 DE SETEMBRE DE 2021, 10 DE DESEMBRE DE 2021 I 17 DE DESEMBRE DE 2021.
 2. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIÓ PRESENTADA I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE RIUDAURA PER A L’EXERCICI DE  L’ANY 2022.
 3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AUGMENT DEL 2% DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE RIUDAURA, D’ACORD AMB LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’EXERCICI DE 2022.
 4. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, OBRES I INSTAL·LACIONS, DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA I DE L’IBIU.
 5. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L’AJUNTAMENT DE RIUDAURA (SUBVENCIÓ DUS-500) I DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’AUTOEVALUACIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU.
 6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTUACIONS GUANYADORES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021.
 7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ BUNKA PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE CÍVIC DE RIUDAURA, FASE 1 I FASE 2.
 8. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL JUNTSXRIUDAURA: MOCIÓ PER ACLARIR LA VERITAT SOBRE ELS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS DEL 17 D’AGOST.
 9. DONAR COMPTE DE DECRETS.
 10. ASSUMPTES URGENTS
 11. PRECS I PREGUNTES.

Riudaura, 24 de gener de 2022.

 

Podreu visualitzar el Ple en directe a través del Canal de Youtube https://www.youtube.com/channel/UCHP2Q7T9EHaMuXwL70n2o0A

o venir al local social.