Convocatòria de Ple Ordinari el dilluns 8 de maig

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: dilluns 8 de maig de 2017

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

 

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 6 DE MARÇ I L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 3 D’ABRIL DE 2017.

2.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA,  EN VIRTUT DEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS PREVISTOS EN LA LLEI 12/2007, D’11 D’OCTUBRE, DE SERVEIS SOCIALS.

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA REFERENT AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1ER. TRIMESTRE DE 2017

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS SENYALS DE GARROTXA CULTOUR

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2017.

6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES LOCAL ORDINARI “REFORMA DE PART DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES COM A DISPENSARI”.

7.- APROVACIÓ DE L’ACTIVITAT DE LLEURE PEL JOVENT DE RIUDAURA.

8.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.

9.- APROVACIÓ DE DIFERENTS MOCIONS:

9.1.- MOCIÓ PER ALLIBERAR LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS.

9.2.- MOCIÓ “ABAIXEM LES RÀTIOS”.

10.- DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA.

11.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.

12.- PRECS I PREGUNTES


El Secretari

Jordi Jové i Perich

A Riudaura, el 4 de maig de 2017