Convocatòria del Ple ordinari de 19 de gener de 2023

D’acord amb el Decret 2023DECR000001 de 16 de gener de 2023 de l’Ajuntament de Riudaura, per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoquem a la sessió Ordinària del Ple 01/2023 de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: dijous 19 de gener de 2023.
HORA: 19:30 hores.
LLOC: Sala de Plens de la casa consistorial.

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

01. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior del Ple municipal núm. 07/2022, celebrada el dia 22 de novembre de 2022, exp. X2022000117.

02. Despatx oficial:

02.1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia.

03. Proposta per aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament de Riudaura per a l’exercici econòmic 2023, les seves bases d’execució i la plantilla de personal.

04. Proposta per aprovar l’aplicació de l’increment addicional de l’1,5% de les retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament corresponent a l’any 2022, així com també l’aplicació de l’increment del 2,5% de les retribucions del personal laboral corresponent a l’any 2023.

05. Proposta per aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Riudaura per a l’any 2023.

06. Proposta per aprovar inicialment el “Projecte bàsic i executiu d’adequació de la planta primera de l’edifici de les Antigues Escoles de Riudaura per destinar-lo a espai per joves, local d’entitats i local per a la gent gran”, exp. X2022000137.

07. Proposta per sol·licitar la implantació de l’ensenyament de primer cicle d’educació infantil i2 en l’Escola rural Lluís Castells de Riudaura, X2023000007.

08. Proposta per ratificar el Decret d’alcaldia 2022DECR000112, de data 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova l’eliminació de la documentació de l’arxiu municipal que es proposa en l’informe del tècnic de gestió documentació i arxiu del Consell Comarcal de la Garrotxa, exp. X2022000041.

09. Moció per adherir-se l’Ajuntament de Riudaura a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.

10. Moció per sol·licitar a la Direcció General de Trànsit que Olot recuperi les proves teòriques del carnet de conduir.

Podeu consultar el Decret de convocatòria del ple a l’e-Tauler de l’Ajuntament de Riudaura.