Convocatòria del Ple Ordinari de 22 de novembre de 2022

D’acord amb el Decret 2022DECR000104 de 17 de novembre de 2022 de l’Ajuntament de Riudaura, per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoquem a la sessió Ordinària del Ple 07/2022 de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: dimarts 22 de novembre de 2022.
HORA: 19:30 hores.
LLOC: Sala de Plens de la casa consistorial.

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior del Ple municipal núm. 06/2022, celebrada el dia 29 de setembre de 2022.
 2. Despatx oficial:
  1. Donar compte dels Decrets d’alcaldia.
  2. Dació de compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda en relació amb l’execució trimestral del Pressupost municipal, el saldo del deute viu i el compliment de l’indicador del Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de la Corporació, corresponent al tercer trimestre de 2022.
 3. Proposta per aprovar provisionalment la revisió excepcional de preus del contracte d’obres de les ”Actuacions de reforma del centre cívic de Riudaura fase 1 i fase 2”, sol·licitada pel contractista Construccions J. Pallàs, SL.
 4. Proposta per aprovar el Pla Local de Joventut de Riudaura per al període 2021 – 2024.
 5. Proposta per aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura, que regula el finançament de les activitats descrites en el Pla Local de Joventut, derivat del Contracte programa de Joventut 2022-2025 de la Generalitat de Catalunya.
 6. Proposta per aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa, entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Riudaura, en relació amb el Projecte de Servei Comunitari.
 7. Proposta per aprovar el calendari fiscal per a l’exercici econòmic 2023.
 8. Proposta per aprovar el Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Riudaura per l’any 2023.
 9. Proposta per adherir-se l’Ajuntament de Riudaura a l’Acord entre CCOO, UGT, ACM i FMC en relació als criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als Ens Locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics.
 10. Ratificar el Decret d’alcaldia, 2022DECR000103, de data 16 de novembre de 2022, pel qual s’esmena la resolució que aprova l’encàrrec de gestió de l’assistència tècnica i material per al manteniment de camins municipals que formen part de la xarxa de senders d’Itinerànnia a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, a petició del Consell Comarcal.
 11. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria (assumptes urgents).
 12. Precs i preguntes.

Podeu consultar el Decret de convocatòria del ple a l’e-Tauler de l’Ajuntament de Riudaura.