Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració signats per l’Ajuntament de Riudaura amb entitats, empreses i agrupacions diverses.

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració.

En el següent vincle es poden consultar els diversos documents individuals així com una relació de tots els convenis, on s’assenyala la data d’aprovació o formalització, l’objecte, els drets i obligacions, la vigència, les modificacions i el compliment i execució d’aquests convenis de col·laboració.

Llista de convenis (actualitzada a 15 de gener de 2020)

bototornar