Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica del municipi de Riudaura, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

El mapa assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl.

Pots descarregar el Mapa de Capacitat Acústica de Riudaura en el següent enllaç:

 

Mapa de Capacitat Acústica de Riudaura

bototornar