Pla de Govern 2019-2023

Pla de govern de Riudaura

Període 2019-2023

logo Riudaura Plural

La formació Riudaura Plural, que es va presentar a les eleccions sota el paraigua d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, es regeix pels principis d’ètica individual i col·lectiva, el foment de la igualtat d’oportunitats, la defensa d’un model de ciutadania responsable, el talent, l’obertura i l’aposta per la qualitat democràtica en els àmbits orgànics i institucionals.

 

Principis de la formació

 

 1. Ètica: el comportament ètic és la pauta de comportament públic que han d’observar els càrrecs electes i altres persones que actuen en representació de la formació. Aquesta ètica s’ha de reflectir en una conducta personal íntegra i en una ètica del treball basada en l’esforç personal i col·lectiu.
 2. Diversitat i igualtat d’oportunitats entre dones i homes: Riudaura Plural ha d’establir mecanismes per a garantir la promoció d’una societat oberta i diversa i arribar a assolir la paritat de gènere.
 3. La defensa d’un model de ciutadania responsable: el compromís de Riudaura Plural és vigilar sempre els excessos del poder i estar amatents en la defensa prioritària de l’interès col·lectiu. El foment d’un model de ciutadania responsable es vincula a l’acció política i institucional per un sentiment de lleialtat i fraternitat, d’estima al municipi i a les persones, respectuós amb la diferència, garant de la cohesió i de l’exercici de les llibertats individuals.
 4. Talent, obertura i connexió amb l’entorn: Riudaura Plural és un projecte que vol reflectir la pluralitat i la complexitat social que aspira a representar. L’obertura, la connexió amb l’entorn i la incorporació de talent són principis que han de guiar la tasca permanent d’actualització i millora davant els canvis socials i les complexitats pròpies de Riudaura dins la globalització. En aquest sentit, l’accés i la designació tant dels càrrecs institucionals com dels orgànics han de ser sempre valorats sota criteris de capacitat, talent, experiència i compromís.
 5. Qualitat democràtica i participació: un tret distintiu de Riudaura Plural és la seva acció coherent amb els valors republicans que propugna, com la participació directa dels veïns en la presa de decisions.

 

Objectius de govern

 

Ensenyament

 • Millorar el sistema de calefacció de l’escola. Canviar el sistema actual (caldera de gasoil) per un sistema d’alta eficiència de manera que permeti reduir les emissions contaminants i la despesa de consum per part del consistori i sigui possible una millor distribució de la temperatura per les diferents zones de l’escola.
 • Augmentar l’espai lliure a la zona d’esbarjo de l’escola, adquirint més terreny per evitar la massificació de l’espai.
 • Desenvolupar una proposta d’escola bressol al centre educatiu que permeti, en un futur pròxim, poder-nos acollir a la implantació que està fent el Departament d’Ensenyament.

 

Joventut

 • Consolidar la possibilitat als joves de participar en les Brigades d’Estiu.
 • Desenvolupar l’oferta de Casal d’Estiu.
 • Recuperar la figura del Tècnic de Joventut. Iniciar negociacions amb el Consell Comarcal per reduir el cost i estudiar la possibilitat de mancomunar el servei amb algun municipi proper que disposi de tècnic propi.

 

Salut i Benestar Social

 • Continuar amb l’oferta actual d’activitats de la salut: ioga, pilates, zumba…
 • Mantenir el sistema de salut actual i promoure millores per augmentar la qualitat assistencial
 • Definir els usos de la part superior de les antigues escoles: pisos socials, pisos tutelats… Fer una consulta amb els veïns del poble per habilitar l’espai d’acord amb la proposta guanyadora.

 

General

 • Elaborar un pla d’obres i serveis municipals per optar a les subvencions del PUOSC (Pla d’Obres i Serveis de Catalunya), que obrirà la Generalitat.
 • Promocionar i subvencionar la creació de comerços al municipi.
 • Promoure cursos de formació en noves tecnologies per evitar la fractura tecnològica.
 • Iniciar negociacions Ajuntament/Bisbat per elaborar un conveni de col·laboració per l’ús dels espais públics del Bisbat.

 

 Cultura

 • Mantenir l’oferta actual de cultura.
 • Promoure la recerca i manteniment de la cultura tradicional.
 • Recerca i difusió de la història municipal.
 • Habilitar un espai per l’assaig dels diferents grups de música i cant del municipi.
 • Donar suport i promocionar les diferents associacions del municipi.

 

Medi Rural i Medi Natural

 • Catàleg de camins del municipi. Negociar la part aprovada per reduir les tensions actuals i adaptar el projecte de manera que hi quedin reflectits tots els camins del municipi, amb la seva titularitat i protecció.
 • Elaborar un pla de millora dels camins del municipi, sol·licitant subvencions per poder-ho desenvolupar.
 • Revisar i millorar els sistemes de subministrament bàsics (aigua, llum…) dels habitatges rurals.

 

Urbanisme, Habitatge i Serveis

 • Desplaçar les oficines d’atenció a la ciutadania a la part inferior de l’Ajuntament, per millorar-ne l’accés i l’espai. Per altra banda, habilitar una sala de plens on els assistents tinguin cabuda a la part superior de l’actual consistori.
 • Revisar i modificar el pla integral de mobilitat del municipi per adaptar-lo a la realitat actual del poble.
 • Millorar la il·luminació al municipi. El canvi de sistemes tradicionals de la il·luminació amb el sistema actual (LED) ha reduït la contaminació lumínica i la despesa municipal per consum elèctric, però ha generat punts amb una baixa il·luminació que cal corregir.
 • Desenvolupar el pla de rehabilitació urbana per reduir les cases buides del nucli antic.
 • Unificar i millorar els sistemes de calefacció de l’Ajuntament, el dispensari i la part superior de les antigues escoles.
 • Millorar la recollida d’aigües pluvials a diferents punts del municipi.
 • Elaborar un pla de neteja d’embornals.
 • Actualitzar els plans d’emergència del municipi.

  

Participació Ciutadana

 • Mantenir i desenvolupar el sistema actual de pressupostos participatius.
 • Definir els usos de la part superior de les antigues escoles: pisos socials, pisos tutelats… Fer una consulta amb els veïns del poble per habilitar l’espai d’acord amb la proposta guanyadora.
 • Fer un fòrum amb la gent gran del municipi per elaborar propostes que afectin específicament aquest col·lectiu i fer una dotació econòmica per desenvolupar les propostes amb uns pressupostos participatius.
 • Fer un fòrum amb el jovent del municipi per elaborar propostes que afectin específicament aquest col·lectiu i fer una dotació econòmica per desenvolupar les propostes amb uns pressupostos participatius.

 

Projectes Recurrents

 • Depuradora i canalitzacions. Agilitzar la construcció de la depuradora d’aigües residuals (EDAR) negociant amb l’ACA i, si és necessari, iniciar els tràmits d’expropiació dels terrenys afectats i del dret de pas de les canalitzacions.
 • Centre cívic. Adequar les mesures de seguretat de la sala inferior d’acord amb el projecte presentat per l’anterior consistori i desvincular-la de la resta de l’edifici per poder-la legalitzar. Adaptar el projecte actual per poder fer plans parcials de rehabilitació de la part superior i així poder posar en servei les parts realitzades, depenent de la disponibilitat pressupostària.

 

 

Botó de tornar