Resum del Ple de 23 d’abril de 2020

1. Aprovació inicial del Pla Director del Servei de Subministrament d’Aigua.
Es va aprovar amb 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 en contra de Junts per Riudaura.

2. Donar compte del Decret d’aprovació de la Liquidació del Pressupost del 2019.
L’Alcalde en va donar compte.

3. Aprovació del conveni del Procés de Participació Popular de Riudaura per l’exercici 2020.
Es va aprovar amb la unanimitat dels regidors.

4. Aprovació de la Modificació de Crèdit 1/2020
Es va aprovar amb 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 en contra de Junts per Riudaura.

5. Acord d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura per l’assistència tècnica en matèries d’urbanisme, d’obres, de patrimoni, d’habitatge i de manteniment de la cartografia.
Es va aprovar amb la unanimitat dels regidors.

6. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura per l’assistència tècnica en matèries d’urbanisme, d’obres, de patrimoni, d’habitatge i de manteniment de la cartografia.
Es va aprovar amb la unanimitat dels regidors.

7. Proposta d’aprovació de la moció que presenten els grups municipals Junts X Riudaura i Riudaura Plural sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Es va aprovar amb la unanimitat dels regidors.