Resum del Ple Ordinari del 25 de juny de 2018

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, CORRESPONENTS AL DIA 7 DE MAIG DE 2018

S’aprova per unanimitat.

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 2- 2018 CARRER OLOT

S’aprova per unanimitat.

3.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE LA SALA SOCIAL A LES ANTIGUES ESCOLES

S’aprova per unanimitat.

4.- L’APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL

S’aprova per unanimitat.

5.- ACORD DE CONFORMITAT A LA INCORPORACIÓ DE LA SECRETARIA DEL JUTJAT DE PAU DEL MUNICIPI DE MIERES A L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU AMB SEU A LA VALL D’EN BAS.

S’aprova per unanimitat.

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEG DE CAMINS

Després d’un llarg debat entre els regidors i els assistents al Ple, es canvia el període de reclamacions de 30 dies a 3 mesos i el catàleg s’aprova inicialment per unanimitat.

7.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ URGENT D’UN/A OPERARI/A DE REFORÇ PER ALA BRIGADA MUNICIPAL

L’alcalde en dóna compte.

8.- DONAR COMPTE DE DECRETS

L’alcalde en dóna compte.

9.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT I ADHESIÓ A LES CONCLUSIONS DEL PRIMER CONGRÉS CATALÀ EN DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET

S’aprova per unanimitat.

10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

No hi ha assumptes d’urgència.

11.- PRECS I PREGUNTES

L’alcalde explica als presents que l’Ajuntament ha rebut una carta amenaçadora de Societat Civil Catalana en relació als imports abonats a l’Associació de Municipis per la Independència, organització a la que l’Ajuntament es va inscriure per unanimitat dels regidors. S’ha respost a la carta dient que l’AMI és una associació legal i informant a SCC que s’han d’adreçar a l’Ajuntament per via telemàtica.

Es dona la sessió per finalitzada.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.