Resum del ple del 7 de maig de 2018

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS, CORRESPONENTS ALS DIES 5 DE MARÇ I 9 D’ABRIL DE 2018

S’aproven per unanimitat.

2.-CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DE L’IBIU A FAMÍLIES MONOPARENTALS

S’aprova per unanimitat.

3.- DONAR COMPTE DE LA CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL REALITZADA AL DECRET DE L’ALCALDE D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017

L’alcalde en dóna compte.

4.- NOMENAMENT TRESORER/A DE L’AJUNTAMENT

Es nomena com a nou tresorer en Lluís Muñoz i Lloret (el secretari) per unanimitat dels assistents.

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI DE 2018

L’alcalde en dóna compte.

6.- APROVACIÓ DE MOCIONS

S’afegeix una nova moció a l’ordre del dia (punt 6.2)

6.1.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA

6.2.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENUNCIA DE LA DERIVA AUTORITÀRIA DEL GOVERN ESPANYOL

Les mocions s’aproven per unanimitat.

7.- DONAR COMPTE DE DECRETS

L’alcalde en dóna compte.

8.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA

No n’hi ha.

9.- PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha.

Es dona la sessió per finalitzada.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.