Resum del Ple Extraordinari d’1 d’abril de 2019

1.- Sorteig dels membres de la Mesa per a les Eleccions Generals del 28 d’abril.

Es fa el sorteig amb la col·laboració d’un tècnic del Consell Comarcal.

2.- Donar compte del decret 22 d’Aprovació de la liquidació del Pressupost del 2018.

L’Alcalde en dona compte.

3.- Acceptació de la delegació de l’Associació Oncolliga com a entitat de Riudaura.

L’acceptació de la delegació s’aprova amb la unanimitat dels assistents.

4.- Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.

Aquest punt va caure de l’ordre del dia perquè ja es va aprovar en un ple anterior.

5.- Aprovació de modificació de l’Ordenança 21, reguladora dels preus públics, per incloure el lloguer del local social.

S’aprova la modificació amb la unanimitat dels assistents.

Sense que hi hagi assumptes de caràcter d’urgència ni precs ni preguntes, per tractar-se d’un Ple Extraordinari, s’aixeca la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.