Resum del Ple Extraordinari de 8 de juliol

1.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

Es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

2.- Composició de la comissió especial de comptes.

Es va aprovar la proposta per quatre vots a favor del grup Riudaura Plural i tres abstencions del grup Junts per Riudaura.

3.- Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.

El règim es va aprovar per 4 vots a favor del grup Riudaura Plural i 3 en contra del grup Junts per Riudaura.

4.- Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde.

L’Alcalde va donar compte del nomenament de Primer Tinent d’Alcalde d’en Xavier Micó.

5.- Coneixement de les delegacions de l’Alcaldia als regidors.

L’Alcalde va donar compte de les delegacions següents:

Xavier Micó: Comunicació i noves tecnologies, Benestar Social, i Salut

Salvador Clofent: Educació, Medi rural, i Medi natural

Eduard Del Valle: Entitats, Cultura, i Joventut

Agustí Llop: Alcaldia, Urbanisme, Habitatge, Serveis, Seguretat, i Economia i hisenda

6.- Coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.

L’Alcalde va donar compte de la constitució dels grups:

Riudaura Plural – Acord Municipal

Junts per Riudaura – Junts per Catalunya

7.- Aprovació del Compte General 2018.

La proposta es va aprovar amb 4 vots a favor dels regidors de Riudaura Plural i 3 abstencions grup Junts per Riudaura.

8.- Aprovació inicial del projecte de trasllat de les oficines d’atenció ciutadana a la planta baixa de l’ajuntament.

El projecte es va aprovar inicialment amb 4 vots a favor dels regidors de Riudaura Plural i 3 abstencions del grup Junts per Riudaura.

9.- Nomenament del tresorer de l’Ajuntament.

El nomenament es va aprovar amb 4 vots a favor del grup Riudaura Plural i 3 abstencions del grup Junts per Riudaura.

10.- Ratificació del decret de nomenament del Sr. Salvador Clofent Rosique, com a representant de l’Ajuntament en el Consell escolar del CEIP Lluís Castells.

La ratificació es va aprovar amb 4 vots a favor del grup Riudaura Plural i 3 abstencions del grup Junts per Riudaura.

 

Finalment, sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.