Resum del Ple Extraordinari del 22 de novembre

1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 21 DE DESEMBRE

Es realitza el sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017.

2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER L’ANY 2018

La proposta d’acords és aprovada per unanimitat dels assistents.

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2017

La proposta d’acords és aprovada per unanimitat dels assistents.

Sense més assumptes per tractar s’aixeca la sessió.