Resum del Ple Ordinari d’11 de novembre de 2019

1. Aprovació de les actes de les tres sessions anteriors.

Les actes es van aprovar amb la unanimitat dels assistents

 

2. Aprovació d’una nova pròrroga de la concessió del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable.

Aquest punt es va retirar de l’ordre del dia amb el vot unànime dels assistents.

 

3. Aprovació de la sol·licitud de subvencions al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya en el marc del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

S’aprova per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 3 en contra de Junts per Riudaura.

 

4. Aprovació de la convocatòria de les subvencions anuals a les entitats i associacions del municipi.

S’aprova la convocatòria amb la unanimitat dels Regidors assistents.

 

5. Aprovació de la modificació parcial de l’acord del ple de l’ajuntament, de data 8 de juliol, relatiu al nomenament de tresorer de la Corporació

La modificació s’aprova amb la unanimitat dels assistents.

 

6. Donar compte dels decrets de l’Alcalde dictats des de la darrera sessió ordinària

L’Alcalde en va donar compte.

 

7. Assumptes de caràcter urgent, si escau

No s’en va presentar cap.

 

8. Precs i preguntes

En Miquel Puig i alguns veïns van fer diversos precs i preguntes

 

Sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.

 

Botó de tornar