Resum del Ple Ordinari de 13 de maig de 2019

1.- Aprovació de les actes de les tres sessions anteriors.

Les actes s’aproven per unanimitat.

2.- Aprovació inicial de les dues festes locals per l’any 2020.

Les festes pel 2020 (20 de gener i 7 de setembre) s’aproven per unanimitat.

3.- Aprovació de l’acceptació anticipada del terreny situat dins l’àmbit del PMU 1, Carrer d’Olot, a què fa referència la modificació puntual núm. 2 del POUM, el text refós de la qual va ser aprovat en la sessió plenària del dia 7 de gener de 2019.

L’acceptació anticipada s’aprova per unanimitat.

4.- Ratificació de l’acord de la dissolució del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA).

Es ratifica l’acord per unanimitat.

5.- Aprovació de l’assumpció de la responsabilitat de la prestació del servei de menjador escolar de l’Escola Lluís Castells i de la licitació urgent del mateix.

S’aprova l’assumpció de la responsabilitat del servei de menjador per unanimitat.

6.- Donar compte de decrets de l’Alcalde.

L’Alcalde en dona compte.

7.- Assumptes de caràcter d’urgència.

L’Alcalde introdueix dues mocions a l’ordre del dia amb l’aprovació del Ple per unanimitat.

La Moció sobre la manca d’efectius policials a la comarca s’aprova per unanimitat.

I la Moció sobre l’increment de la inseguretat ciutadana s’aprova, exceptuant el punt 6, per unanimitat.

8.- Precs i preguntes.

La regidora Eva Gallardo pregunta quan es presentaran les bases per la contractació d’un peó per la brigada de l’Ajuntament, i l’Alcalde respon que serà l’endemà mateix, i que hi haurà vint dies naturals per a presentar candidatures.

Sense més precs ni preguntes, l’Alcalde fa una petita intervenció per agrair als presents (tant a l’oposició, com al personal de l’Ajuntament i especialment al seu equip de govern) el seu acompanyament durant tot o part del mandat.

Finalment, sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.