Resum del Ple Ordinari de 4 de març de 2019

1.- Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.

S’aprova l’acta de 7 del Ple Ordinari de 7 de gener de 2019 per 5 vots a favor, 1 abstenció i 1 vot en contra (amb el compromís de corregir alguns errors indicats pel regidor d’ERC Agustí Llop).

S’aprova l’acta de 18 del Ple Extraordinari de 18 de febrer de 2019 per unanimitat dels assistents.

2.- Proposta d’acords d’aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts a families monoparentals per al pagament de l’Impost sobre Bens Immobles (I.B.I.) 2019.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

3.- Aprovació del projecte de reforma de part de l’edifici de les antigues escoles com a local social i nou accés a a la segona planta fase II.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

4.- Donar compte de decrets.

L’Alcalde en dona compte.

5.- Assumptes de caràcter d’urgència.

S’introdueix, per unanimitat dels assistents, la proposta de conveni del Consell Comarcal sobre el programa de Joventut 2018-2019, que s’aprova també per unanimitat dels assistents.

6.- Precs i Preguntes

No hi ha precs i preguntes.

Es dona la sessió per finalitzada.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.

 

Botó de tornar