Resum del Ple Ordinari de 5 de març de 2020

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

L’acta es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

 

2. Aprovació de l’Àrea de Circulació per al Lleure i l’Esport promoguda pel Moto Club Abadesses.

La proposta es va rebutjar amb 4 vots a favor (de rebutjar-la) i 2 abstencions.

 

3. Aprovació del conveni dels serveis informàtics amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.

El conveni es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

 

4. Aprovació del Reglament dels Pressupostos Participatius.

El reglament es va aprovar amb 4 vots a favor i 2 abstencions.

 

5. Aprovació del Conveni d’Encàrrec de Gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’assistència tècnica comptable i pressupostària especialitzada.

El conveni es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

 

6. Donar compte dels Decrets de l’Alcalde dictats des de la darrera sessió ordinària.

L’alcalde en va donar compte.

 

7. Assumptes de caràcter urgent, si s’escau.

No se’n va presentar cap.

 

8. Precs i preguntes.

Miquel Puig:

Va demanar els períodes d’execució per la reforma del Centre Cívic, tal com es va quedar en una reunió entre els arquitectes i els grups municipals, i l’Alcalde va dir que ja hi estan treballant.

Va indicar que el Pla quadriennal d’inversions també inclou el trasllat de les oficines d’atenció al ciutadà a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament i va demanar que es fes un projecte i que l’aprovés el Ple, permetent que puguin fer-hi aportacions. L’Alcalde va dir que no hi haurà cap inconvenient i va explicar que el projecte ja està disponible i s’està acabant d’estudiar. Sobre aquest prec, el Secretari va dir que, legalment, no faria falta passar-ho per l’aprovació del Ple, però que si l’Alcalde pren aquest compromís, no hi haurà cap problema.

Va demanar informació sobre les afectacions al poble del temporal Glòria i quines ajudes s’han demanat i l’Alcalde en va fer una relació.

Va demanar informació sobre l’espai de restes de poda i l’Alcalde va dir que es va fer una actuació de control de plagues i que d’aquí a poc temps ja es retiraran les restes i tot seguit Sigma farà un projecte.

Va demanar incorporar el document del pla quadriennal al pressupost.

Va fer el prec que s’encarregui el “pla de sanejament” a algun organisme extern per accelerar la seva aplicació (abans de fer la depuradora).

Va preguntar com es planteja la gestió del menjador de l’escola de cara al curs que ve i l’Alcalde va donar la paraula al Regidor d’Educació, que va dir que s’està estudiant i a l’espera que el Consell Comarcal faci una proposta de gestió.

Públic assistent:

El públic assistent va fer diverses preguntes (detallar-les totes seria massa extens per una crònica, les podreu trobar a l’Acta del Ple).

 

Sense més precs i preguntes, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.