Resum del Ple Ordinari de 7 de maig de 2020

1. Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.
Les actes es van aprovar per unanimitat.

2. Aprovació de la contractació de Pere Costa Sacrest per a les obres de trasllat de les oficines municipals.
La contractació es va aprovar per 4 vots a favor dels Regidors de Riudaura Plural i 3 vots en contra dels Regidors de Junts per Riudaura.

3. Aprovació de la moció presentada pel grup Junts X Riudaura.
La moció es va rebutjar per 4 vots en contra dels Regidors de Riudaura Plural i 3 vots a favor dels Regidors de Junts per Riudaura.

4. Donar compte dels decrets de l’Alcalde dictats des de la darrera sessió ordinària.
L’Alcalde en va donar compte.

5. Assumptes de caràcter urgent, si s’escau.
No hi va haver assumptes de caràcter urgent.

6. Precs i preguntes.
El senyor Puig va demanar que els plens que s’estan fent actualment de forma telemàtica, com el d’avui, es retransmetin en obert, i el senyor Alcalde va respondre que ja s’està fent.
El senyor Puig va felicitar el senyor Alcalde perquè, en una entrevista al diari El Punt-Avui, va reconèixer que al municipi no hi ha comerç de cap mena. Després de parlar, entre els dos grups municipals, de quines mesures es podrien adoptar per mirar de pal·liar una mica aquesta situació, s’acorda que des de l’ajuntament es faran els estudis i els informes jurídics corresponents.

Sense més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.