Resum del Ple Ordinari del 18 de setembre

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE JULIOL

Aprovada per unanimitat.

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2016

El Compte General del 2016, amb informes favorables de la Comissió Especial de Comptes, sense al·legancions ni observacions en el període d’informació pública, va se aprovat per unanimitat dels presents, adoptant els següents acords:

  1. Aprovació definitiva dels estats i comptes anuals de 2016
    1. Balanç de situació. en tancar l’exercici dóna un actiu de 3.163.182,00€, un passiu de 3.163.182,00€ i un resultat de l’exercici amb guanys de 212.382,85€
    2. Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un resultat positiu (estalvi) 212.382,85€
    3. Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 166.883,00€, unes obligacions pendents de pagament de 16.414,18€, un romanent líquid de tresoreria de 129.982,58€ i un resultat pressupostari ajustat de 82.475,93€
    4. La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, el Compte de resultat econòmico-patrimonial, Compte de canvi del Patrimoni Net, Compte de Fluxes d’efectiu (MN) i l’Estat de liquidació del pressupost.
  2. Rendir els esmentats comptes, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016 de l’Ajuntament, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la seva part expositiva.

3.- APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIÓ A ENTITATS PER A L’ANY 2017

S’aproven les bases per unanimitat dels assistent i es fixa en 3.000€ el pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 a la concessió de subvencions.

4.- APROVACIÓ DE DIFERENTS MOCIONS

Moció de condol dels Ajuntaments de Riudaura i Les Preses, aprovada per unanimitat dels assistents.

Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències, aprovada per unanimitat dels assistents.

5.- DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA.

L’alcalde dóna compta dels decrets, no hi ha altres intervencions i el Ple en resta assabentat.

6.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.

Ratificació del decret de l’alcalde referent a la delegació de la sol·licitud de subvenció en el mar ce la resolució TES/1145/2017, de 23 de maig. El ple aprova la inclusió de la moció a l’ordre del dia de la sessió i, un cop debatuda, n’aprova el seu contingut, en tots dos casos per unanimitat dels assistents.

Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 de projecte d’obres: “Reforma de part de l’edifici de es antigues escoles com a dispensari”. El Ple aprova la inclusió de la moció a l’ordre del dia de la sessió i, un cop debatuda, n’aprova el seu contingut, en tots dos casos per unanimitat dels assistents.

7.- PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs i preguntes.

Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió.