Resum del Ple ordinari del 3 de juliol

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE MAIG

Aprovada per unanimitat.

A proposta del regidor senyor Llop Miarons, s’acorda modificar l’ordre del dia en el sentit de posar a debat i a votació el següent punt.

2.- APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CAMÍ DE LA PLANA COM A PÚBLIC

La proposta d’acords s’aprova per unanimitat dels assistents

3.- APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA PLANA .

La proposta d’acords s’aprova per unanimitat dels assistents

4.- APROVAR INICIALMENT LES DUES FESTES LOCALS PEL 2018

La proposta d’acords s’aprova per unanimitat dels assistents

5.- APROVACIÓ DE MOCIONS

  • MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA
    La moció s’aprova per unanimitat dels assistents
  • APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ELECTES LOCALS
    La moció s’aprova per unanimitat dels assistents

6.- DONAR COMPTE DE DECRETS

7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

  • MOCIÓ PLENÀRIA  DE SUPORT A “LA DECLARACIÓ DEL MÓN LOCAL DE L’1 DE JULIOL DE 2017”
    La moció s’aprova per unanimitat dels assistents

8.- PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs ni preguntes però en aquest punt de l’ordre del dia, es debat i s’acorda que la part de la subvenció atorgada enguany a l’associació Gegantons que aquesta no ha exhaurit es destinarà a l’AMPA de l’escola.