Resum del Ple Ordinari del 5 de març

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DEL 6 I 22 DE NOVEMBRE I 8 DE GENER

Les actes s’aproven per unanimitat.

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

S’aprova la modificació per unanimitat.

3.- APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIÓ DE L’IBIU A FAMÍLIES MONOPARENTALS

S’aproven per unanimitat.

4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2017

L’alcalde en dona compte.

5.- PROPOSTA AL PLE DE LES DUES FESTES LOCALS PEL 2019

S’aprova per unanimitat.

6.- APROVACIÓ SOL·LICITAR EL RETORN DE LA PARCEL·LA QUE QUEDA FORA DEL RECINTE DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS A LA GENERALITAT

El regidor d’ERC Agustí Llop comenta que s’ha de tenir en compte que en aquests terrenys hi ha la fossa sèptica de l’escola i que també està previst que s’hi faci una llar d’infants, però finalment s’aprova la proposta per unanimitat.

7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2018

S’aprova per unanimitat

7.- APROVACIÓ DE MOCIONS

S’aproven les següents mocions, totes per unanimitat:

  • Moció en defensa de l’escola catalana i el model d’immersió lingüística.
  • Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes.
  • Moció en suport de polítiques a favor de la millora de les pensions.

8.- DONAR COMPTE DE DECRETS

L’alcalde en dona compte.

9.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA

No n’hi ha.

10.- PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs i preguntes.

L’Alcalde fa una darrera intervenció per tractar un parell d’assumptes:

Comunica als presents que ja s’ha redactat un projecte per a la sala annexa al dispensari i que caldrà fer una actuació d’urgència al riu, ja que degut a les darreres precipitacions se n’ha descalçat una part una mica més amunt del bar Pilar.

Sense més temes a tractar, dona la sessió del Ple per finalitzada.

 

bototornar