Resum del Ple Ordinari del 6 de novembre

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DEL PLE DE 18 DE SETEMBRE I 25 D’OCTUBRE

Les actes s’aproven amb la unanimitat dels assistents.

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2018

La proposta d’acord per la modificació de les ordenances fiscals s’aprova amb la unanimitat dels assistents. Les modificacions també es poden consultar al BOP:

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances 2018

Edicte de correcció d’errades a les ordenances 2018

3.- APROVACIÓ DEL PLA DE TREBALL DE LA NETEJA D’UN TRAM DE LA RIERA DE RIUDAURA APROVAT PER L’ACA

L’alcalde en dona compte.

4.- DONAR COMPTE DE DECRETS

L’alcalde en dona compte.

5.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA

No n’hi ha.

6.- PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha i s’aixeca la sessió