Resum del Ple Ordinari del 6 de setembre de 2018

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, CORRESPONENT AL DIA 25 DE JUNY DE 2018

S’aprova per unanimitat

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017

S’aprova per unanimitat

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE PEL QUAL ES VA APROVAR EL CONVENI AMB QUE REGULA EL FINANÇAMENT DE LES RUTES DEL PLA DE VIATGERS DE LA GARROTXA, ANY 2018.

Es ratifica per unanimitat

4.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGULAR LES SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI I DE LA CONVOCATÒRIA PEL 2018

S’aproven per unanimitat

El punt 5 és inexistent

6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, ADOPTAT EN SESSIÓ DEL DIA 25 DE JUNY DE 2018, D’APROVACIÓ INICIAL DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE CAMINS DEL MUNICIPI DE RIUDAURA.

S’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia i aclarir que la informació pública aprovada en la sessió plenària del 25 de juny segueix el seu curs en termini d’al·legacions, tal com estava previst, fins el 5 d’octubre de 2018, permetent així que tots els veïns tinguin igualtat d’oportunitats per al·legar sobre el document original.

7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS APROVATS A LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA

L’Alcalde en dona compte.

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI S’ESCAU

No hi ha assumptes d’urgència.

9.- PRECS I PREGUNTES

No hi ha precs i preguntes

Es dona la sessió per finalitzada

 

bototornar