Resum del Ple Ordinari del 8 de gener

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DEL 6 I 22 DE NOVEMBRE

Les actes no s’aproven per l’al·legació de l’Agustí Llop Miarons, que no les ha rebut per poder-les examinar. Queden pendents pel proper ple ordinari.

2.- APROVACIÓ SOL·LICITAR SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMIC CULTURAL A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La proposta d’acords és aprovada per la unanimitat dels assistents.

3.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE RIUDAURA

La proposta d’acords és aprovada per la unanimitat dels assistents.

4.- DONAR COMPTES DE DECRETS

L’alcalde en dona compte.

5.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA

No n’hi ha.

6.- PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha i s’aixeca la sessió.