Resum del Ple Ordinari del 8 de maig de 2017

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 6 DE MARÇ I L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 3 D’ABRIL DE 2017.

Aprovada per unanimitat.

2.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA,  EN VIRTUT DEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS PREVISTOS EN LA LLEI 12/2007, D’11 D’OCTUBRE, DE SERVEIS SOCIALS.

Aprovada per unanimitat.

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA REFERENT AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1ER. TRIMESTRE DE 2017

El ple es dóna per assabentat.

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS SENYALS DE GARROTXA CULTOUR

Aprovada per unanimitat.

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2017.

La Sra. Comas del grup municipal d’ERC pregunta si seria possible crear un servei de transport excepcional per anar al mercat d’Olot. Manifesta que aquest servei serviria perqè la gent gran pogués anar a mercat, de la mateixa manera que els joves podran anar a les festes dels pobles del voltant.
L’Alcade respons que si efectivament es detecta aquesta necessitat, caldrà fer la sol·licitud al Consell Comarcal per tal que ho inclogui com a serveis excepcionals en el Pla de Transport de viatgers de la comarca, però en tot cas haurà de ser per l’any vinent atès que enguany només s’ha sol·licitat dl bus nocturn per jovent.

El Sr. Llop, portaveu del grup municipal d’ERC, manifesta que és preocupant que es porti a ple una proposta amb un informe del secretari-interventor que adverteix que la modificació no compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. A la vista d’això, el grup d’ERC hi vota en contra.
El secretari-interventor explica que la incorporació de romanents de tresoreria per a despeses generals fa que no es compleixi amb el criteri d’estabilitat, no obstant a la vista de tots els criteris de solvència de l’Ajuntament, és molt possible que a final de l’exercici l’Ajuntament complirà. En tot cas, és obligació de l’interventor advertir aquesta circumstància en aquests moments.

Aprovada per 5 vots a favor de Fem Riudaura i 2 vots en contra d’ERC.

6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES LOCAL ORDINARI “REFORMA DE PART DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES COM A DISPENSARI”.

Aprovada per unanimitat.

7.- APROVACIÓ DE L’ACTIVITAT DE LLEURE PEL JOVENT DE RIUDAURA.

Aprovada per unanimitat.

8.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.

Aprovada per unanimitat.

9.- APROVACIÓ DE DIFERENTS MOCIONS:

9.1.- MOCIÓ PER ALLIBERAR LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS.

Aprovada per unanimitat.

9.2.- MOCIÓ “ABAIXEM LES RÀTIOS”.

Aprovada per unanimitat.

10.- DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA.

El Ple es dóna per assabentat.

11.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA.

S’afegeix:

11.1 MOCIÓ DE LA PLATAFORMA GARROTXA PEL SÍ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDAURA

Aprovada per unanimitat.

12.- PRECS I PREGUNTES

La Sra. Comas del grup municipal d’ERC pregunta com està el tema de l’expedient del camí dels horts.
L’alcalde respon que ningú ha presentat al·legacions contra l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament no obstant falta acabar de parlar i reunir-se amb els propietaris que tenen recels per mirar de convenç-se’ls.

El Sr. Llop, portaveu del grup municipal d’ERC, pregunta sobre el projecte de la depuradora. Demana de quina nova informació disposa l’Ajuntament.
L’Alcalde respon que divendres passat varen arribar les dues propostes i que cal decidir-se, no obstant s’han mantingut converses amb el SIGMA i també amb l’Alcalde de Maià de Montcal, atès que en aquest municipi recentment s’ha implantat una EDAR que funciona amb el mateix sistema que es projecta a Riudaura. Manifesta que s’ha concertat una visita a l’EDAR de Maià el proper 19 de maig per comprovar insitu com és la instal·lació. En qualsevol cas, manifesten que estan molt contents a nivell d’olors, però cal que els tècnics ens acabin d’explicar com serà. Per altra banda, informa que no caldrà modificar el POUM per preveure la seva ubicació i per tant això és una gran avantatge de temps. Conclou dient que l’Ajuntament encara no ha pres cap compromís i que ho està estudiant, i que està atent a qualsevol nova informació o al·legació que es presenti.

El Sr. Llop pregunta sobre la previsió d’arranjar el mal estat del ferm i l’asfalt de la carretera que passa per la zona dels habitatges Garrotxa.
L’Alcalde respon que la zona en mal estat és dins el municipi d’Olot però s’han tingut converses amb el regidor de l’Ajuntament d’Olot i ens ha confirmat que la Diputació col·laborarà i s’arranjarà el tram sembla que de forma força imminent.
El Sr. Llop demana que no es deixi allargar i que es faci pressió conjunta amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, atès que els veïns dels dos municipis són els més afectats.

El Sr. Llop demana que s’instal·lin nous contenidors de paper i plàstic a la zona de la Corda.
L’Alcalde respon que s’ha demanat al Consell Comarcal i que l’Ajuntament ja ha preparat l’espai perquè s’hi instal·lin, no obstant consultarà en quina situació està i de què depèn que es posin o no. Quan tingui la resposta n’informarà en un proper Ple.

El Sr. Llop pregunta si l’ampliació de l’escola es farà aquest any 2017.
L’Alcalde respon que l’ampliació es farà l’estiu del 2018, i que està confirmat pel Departament d’Ensenyament.

Finalment l’Alcalde informa que l’Agència Comarcal Dinàmig promourà un programa d’ocupació a Riudaura i que esperem que serveixi i sigui profitós per a les quinze persones del municipi que actualment estan inscrites a l’INEM com a demandants d’ocupació.