Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions brutes anuals, per dedicació exclusiva o parcial

Alcaldia: Any 2022: 18.753,36 € bruts anuals (75% de dedicació).

1a Tinença d’alcaldia: cap retribució.

Regidories: cap retribució.


Percepcions per assistències

Ple: 50 € per Ple.

Comissió informativa: 30 € per Comissió Informativa.

Comissió Executiva: 70 € per Comissió Executiva.


Assignacions als Grups Municipals

Els grups polítics no reben cap quantitat per les seves despeses de funcionament.


Retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança

Riudaura no en disposa.

bototornar