Tribuna d’opinió

Espai d’opinió dels grups de l’Ajuntament.

Article de JuntsXRiudaura
Data de publicació: 14 de març de 2022

De nou amb tots els nostres veïns , per aquest mitjà de comunicació.

Ha passat un any des de l’anterior article ,  del març del 2021, en el qual parlàvem i ens felicitàvem  de la millora aconseguida  en  la participació efectiva de TOTS els regidors elegits , en la presa de decisions que ens afecten a tots des dels diferents òrgans Municipal .

Ara I avui  , volem parlar en quin punt  d’execució es troben les dues principals inversions d’aquesta legislatura 2019-2023 , ens referim sens dubte a l’esperada Construcció de la  Depuradora d’aigües residuals del Municipi ,   i a la Reforma i Rehabilitació del Centre Cívic .

Pel que fa a la Depuradora , creiem estem al punt d’inici  “efectiu”  , doncs fins ara s’ha anat madurant el projecte i per fi l’ACA  a través del Consell Comarcal de la Garrotxa , en el seu pressupost 2022 contemplen la partida pressupostaria total per portar-ho a terme.

De les informacions que disposem , a partir d’aquest mes de març 2022 , ja es podrà signar el conveni entre l’ACA ( que finança l’obra  , inclosa al programa d’inversions del sexenni 2022-2027) i el Consell Comarcal de la Garrotxa que ha de licitar l’obra a través del Consorci SIGMA.

No cal dir que estarem molt  atents perquè es compleixin els terminis:  d’elaboració del plec de clàusules per la contractació de l’ obra, la seva posterior licitació, l’adjudicació i l’execució .

Esperem que la Depuradora sigui una realitat aquest any, us mantindrem informats.

Pel que fa a les Obres del Centre Cívic , tot i que ja portem un any de retard de les previsions fetes per l’Ajuntament, que havia previst adjudicar i començar  les obres al voltant de la primavera 2021,  avui a març 2022 estem  pendents de la seva adjudicació.

Aquest retard creiem s’ha donat per una manca de previsió de totes les fases necessàries per poder adjudicar la mateixa, així amb aquesta falta de previsió es van produint demores , falta de professionalitat .

No obstant això esperem que es vagin resolent , la signatura de convenis de cofinançament, les signatures de contractes amb les empreses adjudicatàries dels diferents lots en que s’ha dividit l’obra ,etc.

No cal dir que en aquest cas hem de respectar tots els terminis escrupolosament , doncs es disposa d’una subvenció important del PUOSC per l’any 2022 de 250.000.00 € .

Si complim amb els terminis , es podrà disposar finalment d’un Centre Cívic , verdader lloc de vertebració del Municipi, tant per la seva situació com per les funcions que se li poden donar en el projecte.

Cal que no es repeteixi la pèrdua de subvencions del PUOSC , com la que es va produir a l’any 2012 , que per import de 432.000.00 €  s’havia aconseguit per la construcció i remodelació de l’edifici de les antigues escoles,  per el seu destí a dispensari mèdic i altres.

Caldrà seguir amb atenció tot aquest procés per tal que acabi en bon port, hi estarem a sobre.

Ho tenim tot, disposem de projecte , de pressupost per executar-lo , del finançament , esperem no  faltin ganes de tenir llest aquesta infraestructura tal com varen manifestar els veïns del Municipi.

Al mateix temps , com venim reclamant des de fa anys , ara ja hauríem d’anar pensant , entre  TOTS quin es l’ ús definitiu que volem donar-li a aquest equipament.

Riudaura març 2022

JUNTSXRIUDAURA


Article de JuntsXRiudaura
Data de publicació: 8 de març de 2021

Hola novament, tal com ja intentem formi part de la nostra comunicació amb tots els veïns del Municipi, aquesta vegada volem parlar de la manera d’articular i vehicular la participació de tots els càrrecs electes en els afers i tasques Municipals.

Ja ho vàrem proposar en el nostre programa inicial, que volíem canviar el model i la dinàmica de funcionament del nostre Ajuntament en molts àmbits , entre els quals l’àmbit polític local, de relació i de participació de TOTS els regidors. Que no només fos l’Alcalde i l’equip de govern que sortís elegit per tots els veïns, el mes de maig de 2019, qui participés de la informació i en la presa de decisions que ens afecten a tots.

Per això una vegada constituït el nou Ajuntament, en el Ple del cartipàs celebrat el mes de juliol 2019, i davant la proposta de l’equip de govern que va sortir elegit, vàrem manifestar el nostre desacord amb la mateixa proposta, donat que aquesta proposta suposava una direcció única de l’Alcalde de forma “presidencialista”, doncs tot i les delegacions de tasques a la resta de regidors de l’equip de govern no es preveien verdaders equips de gestió i presa de decisions.

I molt menys no es tenien en compte els altres 3 regidors electes, en aquest cas del nostre grup (del total de 7 regidors a l’Ajuntament), doncs no es varen ni crear comissions “informatives” prèvies a les convocatòries de Plens Municipals.

En aquell Ple vàrem presentar una proposta alternativa, on es preveia entre altres mesures: un treball més col·legiat de tot l’equip de govern, una reducció de dedicació i retribució a l’Alcalde, i una distribució de retribucions a l’equip de govern en funció de la seva dedicació.

També vàrem proposar una participació més gran a la resta de càrrecs electes que no formaven part de l’equip de govern, i en conseqüència unes indemnitzacions també d’acord amb aquesta més gran dedicació, així com una assignació als grups municipals per les seves tasques de coordinació i funcionament.

Cal dir que la nostra proposta suposava una reducció del cost total, respecte de la proposta presentada i aprovada.

Durant aquest temps passat des del juliol 2019, fins ara a principis del 2021, hem estat insistint en el canvi de model, sobretot dirigit a una major participació de tots els regidors en la informació de temes que afecten a tot el Municipi.

De la nostra insistència reiterada, no ha sigut fàcil, s’han aconseguit diferents fites: la creació de les comissions informatives prèvies als Plens Municipals, la convocatòria de reunions de col·laboració entre tots els regidors en temes importants, com per exemple, la planificació i cronograma de la rehabilitació del Centre Cívic i la convocatòria d’ajudes COVID-19.

Finalment al passat ple Municipal del mes de gener 2021, es va aprovar també la creació de “comissions Executives” de l’equip de govern (el nom es el de menys).

Només un “però”, important també es el fet que tot aquest nou model de funcionament ha suposat , segons la proposta de l’equip de govern un increment de cost de la dedicació dels càrrecs electes en el pressupost Municipal.

En aquests moments tan difícils que estem vivint encara avui, arrel de la COVID-19, no pot ser que s’incrementin els recursos per pagar en el seu conjunt als regidors Municipals.

Per tant, tal com ja vàrem manifestar al ple de gener 2021, celebrem que es vagi implementant el model de funcionament dels càrrecs electes a l’Ajuntament que nosaltres vàrem proposar des d’un bon començament.

Però no ens podem estar de dir que tot aquest canvi encara té mancances, i per suposat que el cost del mateix és excessiu i que cal reduir en un futur, doncs ni l’Ajuntament no ho necessita i menys en aquesta època difícil en què estem.

Març 2021

JUNTSXRIUDAURA


Article de JuntsXRiudaura
Data de publicació: 20 de novembre de 2020

Continuem amb el contacte amb tots vosaltres des d’aquesta tribuna d’opinió Municipal que vàrem iniciar el passat mes de setembre.

Malauradament la situació difícil sanitària, social i econòmica  provocada per la COVID-19, lluny de millorar des de l’últim escrit, al contrari  en aquests moments estem confinats els caps de setmana i amb un toc de queda diari entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada.

Sembla, però que els “indicadors” van millor que fa un més,  i això ens fa tenir esperances de poder anar millorant i endavant.

Des de les tasques Municipals, el nostre grup ja ha posat de manifest que cal encarar el proper any 2021, incrementant  les ajudes a tots els habitants de Riudaura, a través de reflectir tant en les Ordenances fiscals, com en el Pressupost de l’exercici 2021 aquesta direcció.

Per això en la proposta de modificació de les ordenances fiscals pel 2021 hi trobem a faltar aquesta sensibilitat necessària en aquests moments.

Durant el 2020 no va ser possible establir ajudes directes a través dels impostos i taxes municipals, però ara sí, tenim l’oportunitat d’ajustar aquests tributs a la baixa, creiem que hi ha marge d’estalvi en totes aquelles activitats que malauradament no s’han pogut portar a terme durant aquest any.

Recordem per exemple el festival “d’aquí estant veig una estrella”, les nostres festes del gambeto i la festa major de setembre,  i un llarg etcètera que no s’han pogut celebrar.

Per això nosaltres hem presentat un seguit de propostes per tal de rebaixar el rebut de l’IBI, també el de la recollida i tractament d’escombraries, i altres millores en els tributs de l’Ajuntament.

Pensem que aquestes mesures poden ser més efectives i fàcils d’obtenir que les línies d’ajudes aprovades i aplicades aquest 2020.

Dins la capacitat i competència dels Ajuntaments hem d’ajudar en aquests moments de dificultat.

Novembre 2020

JUNTSXRIUDAURA


Article de JuntsXRiudaura
Data de publicació: 20 de novembre de 2020
Data de redacció: setembre de 2020

Voldria encetar aquest espai “Tribuna d’opinió” agraint l’oportunitat de poder saludar a tots els veïns del nostre Municipi, des del nostre grup Municipal JuntsXRiudaura, compost per 3 regidors i regidora , i dir-vos que us volem recordar que estem a la vostra disposició per Escoltar , poder recollir i poder així vehicular les vostres propostes.

Ja s’ha complert un any des de la constitució del nou Ajuntament, després de les eleccions Municipals celebrades el maig de 2019 i per al període 2019-2023.

No cal dir que aquest any, sobretot en la part que portem de l’any 2020, és i ha estat un període de temps molt excepcional, sobretot en qüestions sanitàries, socials i econòmiques. I el que és pitjor és que encara a data d’avui no es pot veure una sortida definitiva a aquesta incòmoda i anòmala situació.

Aquesta situació ha condicionat, condiciona i condicionarà la societat que en sortirà en tots els nivells, locals, municipals, nacionals, estatals, europeus i mundials.

Nosaltres entenem que com a representants d’una part important dels nostres veïns, en moments com aquests i més que mai hem de procurar fer des de l’Ajuntament totes aquelles tasques que puguin afavorir el dia a dia  tothom.

Per tot això des del primer moment ens vàrem posar al costat del govern municipal per tal de proposar totes aquelles tasques i activitats i ajudes  que amb el finançament de recursos de tots els veïns podien afavorir a totes aquelles persones  més vulnerables i que aquesta situació els ha fet encara més vulnerables, ja sigui en el camp sanitari, social i econòmic.

Volem amb aquest escrit traslladar la nostra col·laboració i animar-vos a fer realitat aquestes ajudes, que cal que sol·liciteu a través de l’Ajuntament.

Els Ajuntaments són Entitats amb aquesta finalitat de suport i ajuda per a tothom.

Finalment dir-vos que procurarem que l’Ajuntament sigui el màxim sensible a la nova realitat social i econòmica que quedi a l’Ajuntament a l’hora sobretot d’aprovar les Ordenances fiscals i els pressupostos per als anys vinents.

JUNTXRIUDAURA