Els inventaris municipals de camins: Decàleg per a l’elaboració

Els inventaris municipals de camins, obligatoris d’acord amb el que estableix la Llei municipal i de règim local i recull el seu Reglament, són l’eina fonamental per a la defensa dels camins públics. Molt pocs municipis, però, en disposen.

En aquests moments, l’equip de govern de l’Ajuntament de Riudaura està duent a terme l’elaboració de l’inventari de camins per tal de clarificar la titularitat (pública o privada) dels camins dels municipi, com a instrument per a la seva defensa i una eina indispensable per poder exercir les competències administratives que la llei atorga als municipis en l’àmbit de la mobilitat i la vialitat rurals i també específicament per poder desenvolupar les potestats i poder complir amb les obligacions que estableixen les lleis en aquest àmbit.

Per millorar l’elaboració dels inventaris de camins, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) de la Generalitat de Catalunya, va redactar un document destinat als tècnics municipals i comarcals per afavorir i facilitar que els ajuntaments de l’Alt Pirineu i Aran (però també de la resta del país) disposin d’una eina administrativa que els doni seguretat a l’hora de gestionar/actuar llurs camins públics, que són també sovint un patrimoni cultural i un recurs turístic.

Redactat amb un llenguatge clar i precís, ha de servir també per sensibilitzar i conscienciar els representants polítics locals, i el públic en general, sobre la utilitat i necessitat de disposar dels inventaris municipals de camins.

En aquest decàleg, entre d’altres, es responen preguntes com ara:

Què és un inventari de camins?
Quina utilitat té l’inventari de camins?
Quins camins ha d’incloure l’inventari?
S’han d’inventariar els camins ramaders?
Quins camins són públics?
Qui pot fer l’inventari de camins?
Quins efectes té l’aprovació de l’inventari?

boto