PLE EXTRAORDINARI 03/05/2023, 19:30

 

Decret pel qual es convoca la sessió extraordinària del Ple municipal núm. 03/2023, exp. X2023000076

 

Vista la relació d’expedients conclosos disposats per la secretària interventora municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 53.1.c), 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb els articles 41.4 i 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

DISPOSO

PRIMER. Convocar la propera sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura núm. 03/2023, pel proper dimecres dia 3 de maig de 2023, a les 19:30 hores, a la Sala de Plens del Consistori.

TERCER. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Sorteig i designació dels membres de la Mesa Electoral per a les Eleccions Municipals del dia 28 de maig de 2023.
  2. Proposta d’acord per aprovar el “Conveni relatiu a l’atorgament de subvenció del Consell Comarcal de la Garrotxa a favor de l’Ajuntament de Riudaura per dur a terme actuacions de manteniment i millora de camins de titularitat pública per l’any 2023”.
  3. Proposta per ratificar el Decret d’alcaldia núm. 2023DECR000037, de data 20 d’abril de 2023, pel qual s’aprova la certificació núm. 2 de les obres de les “Actuacions de reforma del centre cívic de Riudaura, fase 1 i fase 2” i, en unitat d’acte, es reconeix la obligació de la despesa i es constitueix parcialment la garantia definitiva.
  4. Proposta per ratificar el Decret d’alcaldia núm. 2023DECR000038, de data 20 d’abril de 2023, pel qual s’aprova la certificació núm. 3 de les obres de les “Actuacions de reforma del centre cívic de Riudaura, fase 1 i fase 2”.
  5. Proposta per ratificar el Decret d’alcaldia núm. 2023DECR000040, de data 24 d’abril de 2023, pel qual s’aprova el “Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Riudaura en matèria de Seguretat viària”.

 

QUART. Notificar electrònicament aquesta convocatòria a tots els membres de la Corporació, tot informant-los que si per causa justificada fos impossible d’assistir-hi, haureu de comunicar-ho a aquesta alcaldia amb antelació suficient.

CINQUÈ. Publicar el present Decret al Tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament per al seu general coneixement.

SISÈ. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple municipal que se celebri en sessió ordinària.