Ple extraordinari – 17 d’abril de 2024

 

Decret pel qual es convoca la sessió extraordinària del Ple municipal núm. 3/2024, exp. X2024000098

Vista la relació d’expedients conclosos disposats per la secretària interventora municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 53.1.c), 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb els articles 41.4 i 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

DISPOSO

PRIMER. Convocar la propera sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura núm. 3/2024, pel proper dimecres, dia 17 d’abril de 2024, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens del Consistori.

SEGON. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Sorteig i designació dels membres de la Mesa Electoral per les Eleccions del Parlament de Catalunya del dia 12 de maig de 2024.
  1. Proposta d’acord per aprovar inicialment la modificació de l’Annex de l’Ordenança núm. 21 reguladora de preus públics, relatiu a les tarifes.
  2. Proposta per aprovar la Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats, associacions i col·lectius, corresponent a l’anualitat 2024.
  3. Proposta d’acord per aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera.

TERCER. Notificar electrònicament aquesta convocatòria a tots els membres de la Corporació, tot informant-los que si per causa justificada fos impossible d’assistir-hi, haureu de comunicar-ho a aquesta alcaldia amb antelació suficient.

QUART. Publicar el present Decret al Tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament per al seu general coneixement.

CINQUÈ. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple municipal que se celebri en sessió ordinària.