Ple ordinari – 15 de maig de 2024

Decret pel qual es convoca la sessió ordinària del Ple municipal núm. 4/2024, exp. X2024000112

 

Vista la relació d’expedients conclosos disposats per la secretària interventora municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 53.1.c), 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb els articles 41.4 i 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

DISPOSO

PRIMER. Convocar la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura núm. 4/2024 pel proper dimecres dia 15 de maig de 2024, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens del Consistori.

SEGON. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior núm. 2/2024 celebrada el dia 6 de març de 2024, així com també l’acta de la sessió extraordinària núm. 3/2024 celebrada el dia 17 d’abril de 2024.
 2. Despatx oficial:
  • Donar compte dels Decrets d’alcaldia.
  • . Dació de compte de l’informe trimestral sobre la relació de factures respecte les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació (informe sobre el compliment del reconeixement d’obligacions), corresponent al 1r de l’exercici 2024.
  • .Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions (informe sobre morositat), corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2024.
  • . Donar compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda en relació a l’execució trimestral del Pressupost municipal i el compliment de l’indicador Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de la Corporació corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2024.
  • . Donar compte de l’informe de control permanent planificable obligatori sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat corresponent a l’exercici 2023.
  • . Donar compte de l’informe de control permanent planificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici econòmic 2023.
 1. Sorteig i designació dels membres de la Mesa Electoral per les Eleccions del Parlament Europeu del dia 9 de juny de 2024.
 2. Proposta d’acord per adherir-se l’Ajuntament de Riudaura al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipi i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).
 3. Proposta d’acord per adherir-se l’Ajuntament de Riudaura a l’Acord Marc de l’AM de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. ACM 2021.05)
 4. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria (assumptes urgents).
 5. Precs i preguntes.

TERCER. Notificar electrònicament aquesta convocatòria a tots els membres de la Corporació, tot informant-los que si per causa justificada fos impossible d’assistir-hi, haureu de comunicar-ho a aquesta alcaldia amb antelació suficient.

QUART. Publicar el present Decret al Tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament per al seu general coneixement.

CINQUÈ. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple municipal que se celebri en sessió ordinària.