Ple ordinari – 16 de novembre de 2023

Decret pel qual es convoca la sessió ordinària del Ple municipal núm. 10/2023, exp. X20230000195

Vista la relació d’expedients conclosos disposats per la secretària interventora municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 53.1.c), 97 i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb els articles 41.4 i 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

DISPOSO

PRIMER. Convocar la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura núm. 10/2023, pel proper dijous dia 16 de novembre de 2023, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens del Consistori.

SEGON. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària anterior núm. 08/2023 celebrada el dia 31 d’agost de 2023, així com de la sessió extraordinària núm. 09/2023 que tingué lloc el dia 6 de novembre de 2023.
 2. Despatx oficial:
 • Donar compte dels Decrets d’alcaldia.
 • Dació de compte de l’informe trimestral sobre la relació de factures respecte les quals hagin transcorregut més de tres mesos des que van ser anotades i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació (informe sobre el compliment del reconeixement d’obligacions), corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2023.
 • Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions (informe sobre morositat), corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2023.
 • Donar compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda en relació a l’execució trimestral del Pressupost municipal i el compliment de l’indicador Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors de la Corporació corresponent al 3r trimestre de 2023.
 1. Proposta d’acord per aprovar l’addenda econòmica, per a l’exercici 2023, al conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura per l’assistència tècnica en matèria de protecció civil i emergències.
 2. Proposta d’acord per aprovar l’addenda econòmica, per a l’exercici 2023, al conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Riudaura per l’assistència tècnica en matèria de salut pública per aigües de consum públic i piscines.
 3. Proposta d’acord per sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa la 2a. pròrroga del conveni de delegació de competències per disposar d’un tècnic/a per la prestació de serveis en matèria de joventut.
 4. Proposta d’acord per aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa sobre el subministrament d’aigua.
 5. Proposta d’acord per aprovar el calendari fiscal per a l’exercici econòmic 2024.
 6. Proposta d’acord per aprovar inicialment la modificació de crèdits núm. 04/2023 del Pressupost municipal vigent, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb majors ingressos.
 7. Proposta d’acord per canviar el dia de les sessions ordinàries del Ple municipal.
 8. Proposta d’acord per aprovar inicialment l’actualització de l’Inventari municipal de béns i drets per tal de donar d’alta el bé immoble «Camí de les Artigues», com a «Bé de domini públic. Ús públic. Vials no urbans» (fitxa d’inventari núm. 38).
 9. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria (assumptes urgents).
 10. Precs i preguntes.

TERCER. Notificar electrònicament aquesta convocatòria a tots els membres de la Corporació, tot informant-los que si per causa justificada fos impossible d’assistir-hi, haureu de comunicar-ho a aquesta alcaldia amb antelació suficient.

QUART. Publicar el present Decret al Tauler d’edictes electrònic (eTauler) de l’Ajuntament per al seu general coneixement.

CINQUÈ. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple municipal que se celebri en sessió ordinària.