PLE ORDINARI 23 DE MARÇ DE 2022

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 23 DE MARÇ DE 2022

 

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

 

DIA: Dimecres 23 de març de 2022

HORA: 19:00 hores

LLOC: Local Social

també el podreu seguir pel Canal de Youtube de l’Ajuntament de Riudaura, aquí

 

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de les actes del Ple ordinari de 27 de gener de 2022 i el Ple extraordinari de 24 de febrer de 2022.
  2. Adjudicació, si escau, del contracte d’obres de rehabilitació del Centre Cívic de Riudaura, lot 1 i lot 2.
  3. Aprovació, si escau, del conveni de delegació de competències municipals de l’Ajuntament de Riudaura en matèria de sanejament d’aigües residuals a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  4. Adjudicació de les subvencions a entitats exercici 2021.
  5. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdit del pressupost exercici 2022 núm. 2/2022.
  6. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
  7. Moció de JuntsXRiudaura en defensa del cànon de residus a Catalunya.
  8. Moció de l’ACM per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera.
  9. Assumptes urgents.
  10. Precs i preguntes.

 

Riudaura, 17 de març de 2022.