Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats, associacions i col·lectius per a l’any 2024

Fins el 2 de juliol de 2024 està obert el termini per a sol·licitar les subvencions de l’Ajuntament de Riudaura destinades a finançar entitats, associacions i col·lectius que duguin a terme activitats amb l’objectiu de fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi, la promoció de la igualtat de gènere i l’associacionisme que s’han efectuat durant l’any 2023.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

  • La promoció i difusió d’activitats desenvolupades per entitats i associacions de Riudaura en el mateix municipi.
  • La promoció i difusió d’activitats desenvolupades per entitats i associacions de Riudaura en altres municipis.

Si la vostra entitat, associació o col·lectiu està interessat a sol·licitar una subvenció, ho podeu fer omplint aquest 001_sollicitud_subvencio i fent-lo arribar a l’Ajuntament pels canals habituals, preferentment instància genèrica.

IMPORTANT: Aquest any 2024 i atès que les subvencions són per activitats que s’han realitzat durant l’any 2023 i ja s’ha de disposar de les factures corresponents, s’hauran de presentar la 002_declaracio_responsable_justificacio i les factures en el moment de sol·licitar la subvenció. 

 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats, associacions i col·lectius per a l’any 2024.

1.- Objecte
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Riudaura
destinades a finançar entitats, associacions i col·lectius que realitzin activitats amb l’objectiu de
fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d’integració, solidaritat
i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi, la promoció de la igualtat de
gènere i l’associacionisme.


2.- Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
a) La promoció i difusió d’activitats desenvolupades per entitats i associacions de Riudaura en el propi
municipi.
b) La promoció i difusió d’activitats desenvolupades per entitats i associacions de Riudaura en altres
municipis.


3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a finançar
projectes/activitats desenvolupats/ades durant l’any natural comptat des de l’1 de gener de 2023 fins
al 31 de desembre de 2023.


4.- Requisits dels beneficiaris/àries
1- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques que hagin de
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(en endavant LGS).
Seran les persones jurídiques de l’àmbit associatiu municipal, legalment constituïdes, que compleixin
els requisits que tot seguit es detallen:
a) Persones jurídiques que tinguin la seu social a Riudaura i que estiguin inscrites al Registre municipal
d’associacions.
b) Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànim de lucre.
2- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant
la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
3- No podran ser beneficiàries les persones jurídiques que, directe o indirectament, promoguin o
fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o violentes.

5.- Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Model normalitzat de sol·licitud de subvenció que incorpora una Declaració Responsable subscrita
pel representant legal.
2.- Breu descripció del projecte i/o activitat per la qual se sol·licita la subvenció i pressupost previst.

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Els terminis de presentació de les sol·licituds restarà oberta a partir de la publicació de la convocatòria
a l’etauler durant 20 dies hàbils.
Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat,
que serà signat pel representant legal de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podran trobar-
se al Registre General de l’Ajuntament de Riudaura situat a la plaça del Gambeto 1 o a través de la
pàgina web: www.riudaura.cat.
També es podran presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Riudaura o en qualsevol dels llocs
que preveu la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes
que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així,
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases reguladores serà el de
concurrència competitiva, no obstant s’examinaran individualment les sol·licituds entrades, per ordre
de petició i es resoldran per ordre d’entrada fins a esgotar, si s’escau el crèdit pressupostari.

9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2024 per a la concessió de les subvencions regulades
en les presents basses serà de 3.500 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 334-48000

10.- Import individualitzat de les subvencions

L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 90% del
cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació pressupostària
anteriorment fixada.
En cap cas l’import de la subvenció podrà superar, aïlladament o en concurrència amb subvencions o
ajuts d’altres administracions públiques o privats o de particulars, nacionals o internacionals, el cost
de l’activitat que ha de portar a terme la persona beneficiària. Per comprovar aquest punt els
sol·licitants realitzaran una declaració on faran constar totes les subvencions rebudes pel mateix
concepte.

11.- Òrgans competents per a la proposta de concessió.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per la regidoria de cultura, juntament
amb la regidoria d’hisenda.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà el Ple.
Aquest podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

12.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la
data de la presentació de cada sol·licitud.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes de silenci administratiu de caràcter
afirmatiu.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

13.- Acceptació de la subvenció
Les subvencions s’entendran acceptades tàcitament pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de
l’acord d’aprovació de la concessió, sense manifestar expressament les seves objeccions.

14.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en
cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar les
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de
control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé
s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar
per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de
les justificacions.

15.- Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada i s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la
convocatòria.
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
• Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable
• Despeses de l’adquisició de béns mobles directament relacionats amb l’activitat
• Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats
• Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc.
• Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles, etc.
• Despeses de trasllat d’infraestructura municipal imprescindible pel desenvolupament de l’activitat.
• Despeses de manteniment d’un local propi (lloguer, electricitat, aigua…)
En cap cas seran despeses subvencionables les següents:
• Obres, inversions…
• Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
• L’IVA no serà subvencionable.
• Despeses de personal i nòmines.

16.- Subcontractació
Podran subcontractar-se totalment o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels quals
conformen l’execució del projecte/ activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució
no superi el límit de 90% del cost total del projecte/ activitat.

17.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà en dos pagaments:
• El primer pagament serà del 80% de l’import total de la subvenció atorgada en un termini màxim
d’un mes a comptar des de la resolució.
• El segon pagament, del 20% restant, es realitzarà després de la justificació deguda i correcta de
l’activitat.

18.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el 2 de juliol de 2024 que és
quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds, atès que són per activitats que s’han realitzat
durant l’any 2023 i ja s’ha de disposar de les factures corresponents.
2.- En la confecció de la part econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:
S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció atorgada.
S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
Caldrà presentar només la relació de despeses segon model normalitzat (Annex B).
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb
claredat l’activitat a què es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es
procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb
anterioritat a l’acabament del període de justificació.

19.- Deficiències en la justificació.
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim
improrrogable de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de
no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la
consegüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat
el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués
presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim
improrrogable de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de
no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la consegüent obligació de reintegrament en cas
que s’haguera avançat el seu pagament.

20.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
1.- Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària,
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin
els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o
aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’Ajuntament superin el cost total
del projecte o de l’activitat subvencionada.
2.- Un cop presentats els documents justificatius de la subvenció:
a) Quan amb l’annex D, que inclou l’estat de comptes de l’any i, per tant, contempla el pressupost
executat, es pugui comprovar que el pressupost de despeses de l’any, ha sofert una disminució de més
d’un 40% en relació al pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció, caldrà modificar, d’ofici,
l’import de subvenció atorgat d’acord amb el pressupost executat. Tot això en vies a garantir que en la
sol·licitud no es presenti un pressupost inflat que generi més subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents bases.

22.- Compatibilitat amb altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens
públics o privats.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

23.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de
la convocatòria, aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la
subvenció, en el tauler d’anuncis corporatiu i a la seu electrònica.