Bases reguladores per la concessió de la llicència per a l’ús comú especial del domini públic local per la instal·lació de la barra de bar mòbil dels festivals “Deixa’t-hi caure” i “D’aquí estant veig una estrella”

 1. Objectiu de les bases

L’Ajuntament de Riudaura aquest estiu organitza dos festivals:

 1. El festival DEIXA’T-HI CAURE, d’espectacles variats musicals i lúdics (cinema a la fresca, màgia, monòlegs,…), que tindran lloc tots els divendres i dissabtes al vespre, des del 28 de juny de 2024 al 20 de juliol de 2024 a la zona verda del Centre Cívic.
 2. El festival tradicional musical D’AQUÍ ESTANT VEIG UNA ESTRELLA que tindrà lloc els dies 26 i 27 de juliol de 2024 que es durà a terme al carrer Joan Castanyer i Massegur (Placeta).

Aquestes bases tenen per objecte regular les bases per l’adjudicació de la concessió de la llicència per a l’ús comú especial del domini públic local consistent en la instal·lació de la barra de bar mòbil dels esmentats festivals, així com l’espai de 20 m2 per a taules i cadires.

 1. Requisits per a participar
  Disposar de barra mòbil (desmuntable) i de tots els aparells necessaris per oferir servei de bar, complint tots els requeriments normatius d’acord amb la legislació sectorial aplicable. L’horari d’obertura és, com a mínim, de 19.00 a 23.30 hores. L’horari que es proposi d’ampliació d’aquest l’haurà de confirmar l’Ajuntament.
  Disposar de com a mínim 6 taules amb 4 cadires per taula que s’hauran d’ubicar a l’espai que el tècnic municipal assigni de 20 m2 a la zona verda del Centre Cívic i a la placeta.
  Disposar d’una pòlissa d’assegurança vigent per a l’exercici d’aquesta activitat a l’aire lliure en espais públics.
  Disposar del carnet de manipulador d’aliments, així com també de tots aquells altres que d’acord amb la normativa sectorial siguin exigibles.
  S’haurà d’oferir aliments per celíacs i per vegetarians.

 

 1. Presentació de sol·licituds

La instància per a poder participar en aquesta adjudicació s’haurà de presentar, únicament per via telemàtica, dins el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquestes bases a la seu electrònica de la corporació.

En la sol·licitud s’haurà d’acreditar que es compleixen tots els requisits per a participar en aquesta adjudicació que s’indiquen a l’apartat 2 d’aquestes bases. En quant als punts a) b), i e) es podrà presentar una declaració responsable.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses.

 

 1. Criteris d’adjudicació

Atesa la urgència en l’adjudicació, el criteri d’adjudicació és per estricte ordre de presentació de sol·licituds que compleixin tots els requisits enumerats a l’apartat 2. No es concedirà cap termini per a l’esmena de sol·licituds ni per aportar documentació.

 

 1. Taxa per ocupació de la via pública

Atès que l’organitzador dels festivals és l’ajuntament, s’exonera de la taxa d’ocupació de la via pública.

 

 1. Obligacions de l’adjudicatari

> Respectar l’espai assignat.

> Seguir les indicacions dels responsables de l’Ajuntament o altre personal que l’Ajuntament designi.

> Obrir la barra tots els dies i l’horari mínim establert. Així com tancar en l’hora màxima indicada.

> No vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys, tal i com estableix la Llei 1/2002, del parlament de Catalunya, a més hi ha d’haver una senyalització en un lloc perfectament visible, de la forma que es determini per reglament, que faci palesa la prohibició de vendre o subministrar begudes alcohòliques als menors de divuit anys. L’incompliment podrà comportar el tancament immediat de la barraca durant la festa.

> Els menors d’edat no poden dispensar begudes i han d’estar acompanyats en tot moment per un adult responsable.

> Els preus hauran d’estar exposats al públic en tot moment.

> L’adjudicatari no podrà subcontractar el servei a cap altra persona, empresa o entitat. L’incompliment podrà comportar el tancament immediat de la barraca durant la festa.

> La potència màxima assignada serà de 6000 w a 230v F+N+TT. En cap cas no s’acceptarà més potència.

> Caldrà disposar dins la barra d’un extintor de pols, homologat i en condicions de funcionament.

> S’haurà de desmuntar la barra mòbil i les taules i cadires i netejar l’espai diàriament.

 

 1. Obligacions de l’ajuntament

> L’ajuntament mantindrà obert els lavabos de la zona de pícnic del Centre Cívic durant els dies que la barra estigui situada a la zona verda del Centre Cívic. Els dos dies que la barra estigui a la Placeta s’obriran els lavabos del local social.

> Es facilitarà un punt de connexió elèctrica als dos emplaçaments de la barra mòbil, tant a al zona verda del Centre Cívic com també a la Placeta.

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A L’ÚS COMÚ ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER LA INSTAL·LACIO DE LA BARRA DE BAR MÒBIL DELS FESTIVALS ESTIUENCS DEIXA’T-HI CAURE I D’AQUÍ ESTANT VEIG UNA ESTRELLA DEL MUNICIPI DE RIUDAURA

> En cas que es produeixi alguna circumstància no prevista l’alcaldia serà responsable de resoldre-la.

 

 1. Adjudicació

 

L’adjudicació de la concessió de la llicència per a l’ús comú especial del domini públic local per la instal·lació de la barra de bar mòbil dels festivals estiuencs DEIXA-T’HI CAURE i D’AQUÍ ESTANT VEIG UNA ESTRELLA té naturalesa administrativa; consegüentment, totes les qüestions i controvèrsies que se’n derivin respecte a la interpretació i el seu compliment seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

L’alcaldessa