CONCESSIÓ SUBVENCIONS DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022

 

La Diputació de Girona, ha concedit diverses línies de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2022 a l’Ajuntament de Riudaura, pels següents conceptes:

 

DESPESES CORRENTS:

1. Manteniment vies públiques
2. Combustible escola Lluís Castells
3. Enllumenat públic

Subvenció: 24.700,00

 

CAMINS:

Actuacions en camins

Subvenció: 1.600,00

 

SECRETARIA-INTERVENCIÓ:

Secretaria-intervenció

Subvenció: 9.166,67

 

INVERSIONS:

1. Arranjament balcó barana Ajuntament
2. Adequació sala de plens
3. Parcs infantils: obres manteniment i canvi element

Subvenció: 13.034,05

 

CULTURA:

Despeses culturals

Subvenció: 6.658,95

 

NOVES TECNOLOGIES: 

Noves tecnologies

Subvenció: 750,89

 

TOTAL FONS 55.910,56€