Convocatòria al Ple Ordinari de 4 de març de 2019

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané i López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 4 de març de 2019

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb l’ORDRE DEL DIA següent:

1.- Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.

2.- Proposta d’acords d’aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts a families monoparentals per al pagament de l’Impost sobre Bens Immobles (I.B.I.) 2019.

3.- Aprovació del projecte de reforma de part de l’edifici de les antigues escoles com a local social i nou accés a a la segona planta fase II.

4.- Donar compte de decrets.

5.- Assumptes de caràcter d’urgència.

6.- Precs i Preguntes

El Secretari

Riudaura, 28 de febrer de 2019