Convocatoria del Ple Ordinari del 3 de setembre de 2018

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané i López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el Dilluns 3 de setembre de 2018 a les 19:00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

 

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, CORRESPONENT AL DIA 25 DE JUNY DE 2018

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017

3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE PEL QUAL ES VA APROVAR EL CONVENI AMB QUE REGULA EL FINANÇAMENT DE LES RUTES DEL PLA DE VIATGERS DE LA GARROTXA, ANY 2018.

4.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGULAR LES SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI I DE LA CONVOCATÒRIA PEL 2018

6.- DONAR COMPTE DE DECRETS

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

9.- PRECS I PREGUNTES

 

El Secretari
Riudaura, 30 d’agost de 2018