Convocatòria del Ple Ordinari del 7 de maig de 2018

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: Dilluns 7 de maig de 2018
HORA: 19:00 hores
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS, CORRESPONENTS ALS DIES 5 DE MARÇ I 9 D’ABRIL DE 2018

2.-CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DE L’IBIU A FAMÍLIES MONOPARENTALS

3.- DONAR COMPTE DE LA CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL REALITZADA AL DECRET DE L’ALCALDE D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2017

4.- NOMENAMENT TRESORER/A DE L’AJUNTAMENT

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI DE 2018

6.- APROVACIÓ DE MOCIONS

6.1.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA

7.- DONAR COMPTE DE DECRETS

8.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA

9.- PRECS I PREGUNTES

EL SECRETARI

Riudaura, 03/05/18