Convocatòria oberta per demanar la subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals

Fins el 31 de desembre de 2021, les famílies monoparentals de Riudaura poden demanar la subvenció per fer front a l’Impost de Béns Immobles del seu domicili habitual de la present anualitat.

Al següent enllaç podeu descarregar les bases de les subvencions:

 

Accedeix a la informació

 

La sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant una instància, sigui de manera telemàtica o presencialment a l’Ajuntament, adjuntant:

  • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta d’administracions i amb la Seguretat Social (model de declaració responsable).
  • Dades bancàries, amb el segell de validació de l’entitat bancària, del compte on es vol percebre la subvenció, o bé fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis on consti el nom del titular del compte corrent (que ha de coincidir amb el titular de la subvenció), el NIF i el compte del número de compte corrent.
  • Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent a 1 de gener de l’anualitat actual.
  • En cas que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.

A més, en el cas de les persones llogateres a les quals es repercuteixi l’impost, caldrà aportar també:

  • Còpia completa del contracte de lloguer, vigent a 1 de gener de l’anualitat actual.
  • Còpia dels rebuts de l’any, fins al mes anterior a la data de publicació de la convocatòria, on es reflecteixi la repercussió de l’impost.
  • En cas de canvi de domicili habitual dins l’exercici de la quota subvencionada, haurà de presentar també la còpia del nou contracte de lloguer i la còpia dels rebuts on consti la repercussió de l’impost.