Convocatòria per la renovació de Jutge o Jutgessa de Pau i substitut o substituta

Al Ple de l’Ajuntament de Riudaura celebrat el 18 de març de 2021 es va aprovar obrir la convocatòria per a la provisió del jutge/essa de pau titular i substitut/a de Riudaura pels quatre anys vinents.

D’acord Reglament 3/1995 de 7 juny del Jutges de Pau, les persones interessades, que han de ser majors d’edat i no estar afectades per les causes d’incompatibilitats o prohibicions que determina la LOPJ, hauran de presentar les seves sol·licituds a les oficines municipals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de Girona, fins al 17 de maig a les 12 hores.

Cal aportar la següent documentació:

  • DNI o fotocòpia compulsada.
  • Certificació o declaració jurada que no s’està en cap de les causes d’incapacitat de l’article 303 de la LOPJ.
  • Certificació o declaració jurada de no estar afectat per cap de les incompatibilitats o prohibicions dels articles 389 a 397 de la LOPJ.
  • Currículum on s’especifiqui l’activitat que s’està desenvolupant en l’actualitat.