Crònica del Ple Extraordinari de l’1 d’abril de 2019

La sessió del Ple Extraordinari d’1 d’abril de 2019 es va celebrar amb tota normalitat, excusant la seva assistència l’Anna Coma dERC i l’Antònia Danés de Fem Riudaura. Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

El Ple va començar, novament, amb un record per a les persones injustament empresonades i exiliades, expressant el seu desig que totes puguin tornar amb les seves famílies el més aviat possible.

En el primer punt, sobre el sorteig dels membres de la Mesa per a les Eleccions Generals del 28 d’abril, es fa el sorteig de les meses amb la col·laboració d’un tècnic del Consell Comarcal.

Tot seguit, en el segon punt de l’ordre del dia l’Alcalde va donar compte del decret 22 d’Aprovació de la liquidació del Pressupost del 2018, llegint-ne el resum amb un resultat pressupostari de l’exercici ajustat de 96.598,63€ que, acumulat al que ja hi havia en el romanent, dona un total 462.612,93€.

En el tercer punt, relacionat amb l’acceptació de la delegació de l’Associació Oncolliga com a entitat de Riudaura, la corporació aprova els acords de reconèixer la delegació i comunicar la resolució a l’Associació Oncolliga de Girona i a la persona peticionaria representant de Riudaura per unanimitat dels assistents.

El quart punt, de l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, cau de l’ordre del dia perquè aquesta aprovació ja es va fer a juny de 2018 i no cal tornar-la a repetir (com es reclamava en un recordatori d’una administració superior).

En el cinquè i darrer punt, sobre l’aprovació de modificació de l’Ordenança 21, reguladora dels preus públics, per incloure el lloguer del local social, l’Alcalde detalla les taxes, fiances i els descomptes que es cobraran:

Lloguer dia sencer, de 9h. a 2h. del dia següent: 50€

Lloguer mig dia, de 9h. a 17h.  o bé de 17h. a 2h del dia següent: 25€

Lloguer per hores: 4€ / hora

En tots els casos s’haurà de dipositar una fiança de 50€, que es retornarà un cop es comprovi el bon estat de l’espai (la constitució de la fiança no elimina la responsabilitat dels beneficiaris si durant la utilització del local s’han produït desperfectes de superior valor en les instal·lacions o el material cedit).

Bonificacions:

Lloguer SENSE climatització: Bonificació del 25%

Les altres bonificacions seran les mateixes que la sala del centre cívic (per veïns, entitats, si és acte obert o privat…etc).

El punt s’aprova amb la unanimitat dels assistents.

 

Sense que hi hagi assumptes de caràcter d’urgència ni precs i preguntes, s’aixeca la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.