Crònica del Ple Extraordinari del 18 de febrer de 2019

La sessió del Ple extraordinari del dilluns, 18 de febrer de 2019, es va desenvolupat normalment amb l’assistència de tots els regidors. Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

L’alcalde va fer constar en acta que, mentre hi hagi gent a la presó o a l’exili el Ple se suma a la causa injusta que pateixen els càrrecs electes catalans.

En el primer punt, sobre la resolució a les al·legacions fetes per veïns de Riudaura a l’aprovació inicial de l’Inventari de camins, l’Alcalde comenta la resolució de cada camí i el que en deriva.

Hi ha quatre tipus de resposta: no pertinent (l’al·legació no s’escau), desestimació, estimació i expedient d’investigació (manca informació per estimar o desestimar l’al·legació i caldrà seguir-hi treballant). En algun cas hi ha una estimació parcial. A l’acta de l’acord es podran trobar les diferents respostes a les al·legacions.

Es proposa que el ple acordi:

 • Acceptar les respostes a les al·legacions.
 • Obrir un termini d’al·legacions de 6 mesos, durant el qual els faran els expedients d’investigació.
 • Notificar-ho a les persones al·legants
 • Fer públics els acords anteriors al panell de l’Ajuntament i a la web
 • Desestimar la sol·licitud posterior

El ple aprova els acords per 5 vots a favor i 2 abstencions.

 

Tot seguit, el segon punt, sobre l’aprovació de la modificació de crèdit 1/2019 del vigent pressupost de la corporació mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari a finançar mitjançant romanent de tresoreria, per un import de 50.556,09€ per fer front a compromisos de despesa que no estaven previstes al pressupost actual.

El ple aprova inicialment la modificació de crèdit 1/2019 i exposar la modificació al públic durant 15 dies hàbils per unanimitat dels assistents.

 

En el tercer punt, sobre l’aprovació de l’arxivament de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística obert per les obres del carrer Joan Castanyer Massegur, 19, baixos.

El punt s’aprova per unanimitat dels assistents.

 

Tot i no haver-hi precs i preguntes per tractar-se d’un Ple Extraordinari, l’Alcalde dóna la paraula als assistents:

 • Una veïna assistent pregunta si el nou termini que s’obre per presentar al·legacions servir per per introduir nous camins
 • L’Alcalde explica que el fet de doblar el termini dona temps de fer els expedients d’investigació i que totes les parts afectades puguin aportar la informació que estimin oportuna per fer les objeccions i al·legacions addicionals. Amb el màxim de consens possible. Les resolucions aprovades inicialment no tanca el procés, que es farà amb l’aprovació definitiva.
 • La mateixa veïna pregunta sobre el significat de que es faci un expedient d’investigació d’un camí sobre el que s’ha presentat al·legació.
 • L’Alcalde explica que per ara encara hi ha la possibilitat que es facin modificacions als camins.
 • La mateixa veïna insisteix sobre el mateix camí i demana un aclariment, ja que aquest té una allargada considerable i la resposta es basa en la totalitat del camí, quan se’n podrien considerar diverses parts. Considerarà fer-hi una nota addicional.
 • L’Alcalde comenta que un Inventari de camins és un document viu, que pot modificar-se fins i tot més enllà de la seva aprovació definitiva, sempre amb el màxim d’acord.

 

 • Una altra veïna pregunta pregunta pel camí dels Guillons, dient que en una versió preliminar estava estimat i ara s’ha indicat el contrari.
 • L’Alcalde aclareix la desestimació de l’al·legació

 

Sense que hi hagi més intervencions, s’aixeca la sessió

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.