Crònica del Ple Ordinari de 16 de gener de 2020

La sessió del Ple Ordinari de 16 de gener de 2020 es va celebrar amb tota normalitat, excusant un retard la Regidora Maria Comerma, de Junts per Riudaura, que va arribar a les 19:23, just abans de la votació del segon punt.

Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

 

En el primer punt, sobre l’aprovació de les actes de les sessions anteriors, l’Alcalde va donar la paraula a en Miquel Puig, que va fer algunes puntualitzacions a les actes anteriors.

Les actes es van aprovar, amb el benentès que es faran les correccions pertinents, amb la unanimitat dels presents.

 

En el segon punt, dedicat a l’aprovació de l’atorgament de Subvencions a Entitats 2019, l’Alcalde va donar la paraula al Regidor Eduard Del Valle, que va explicar quines subvencions s’han acceptat i denegat.

  • A l’AMIPA de l’Escola Lluís Castells se li ha denegat la subvenció perquè es tractava d’una activitat extraescolar que ja havia estat pagada pels pares.
  • Als Verregassos se li ha denegat perquè van demanar la subvenció per fer una castanyada, que també s’havia cobrat als assistents.
  • A l’Escola Lluís castells, que va demanar la subvenció per la compra de llibres per la biblioteca, se li ha atorgat el 90% de la quantitat demanada (el màxim possible) (168,85 €).
  • A l’Associació de Caçadors de Riudaura, que demanava la subvenció per compra d’un remolc amb el qual ajudar en la neteja de camins que porten a terme, se li atorga un 90% de l’import (1.098 €).

L’Alcalde va donar la paraula a en Miquel Puig, que va demanar uns terminis més amplis i que quedi més clar com es reparteixen les subvencions, en el cas que l’import demanat sigui més elevat que l’atorgat.

L’Alcade va recollir la proposta per aplicar-la en l’edició següent de les subvencions.

L’atorgament de les subvencions es va aprovar amb la unanimitat dels assistents

 

En el punt tres, de l’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per a la gestió de la recollida d’animals de companyia, l’Alcalde va detallar el contingut del conveni, assenyalant que hi falta l’import, ja que el Consell Comarcal no l’havia transmès.

L’Alcalde va donar la paraula a en Miquel Puig, que va indicar d’altres ajuntaments sí que reben aquests imports quan tracten amb el Consell Comarcal, i que farà les gestions que pugui en el seu paper de Conseller Comarcal.

El conveni s’aprova per unanimitat.

 

En el quart punt, sobre l’aprovació de la moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte al President Quim Torra i a l’Eurodiputat Oriol Junqueras, l’Alcalde llegeix la moció, que podeu descarregar aquí.

L’Alcalde dona la Paraula a en Miquel Puig, que esmenta que aquest fet afecta a tothom i que hi estan plenament d’acord.

La moció s’aprova amb la unanimitat dels assistents.

 

En el cinquè punt, que girava entorn de l’aprovació inicial de l’ordenança de control i tinença d’animals domèstics, l’Alcalde llegeix l’ordenança, que actualitza diversos punts sobre el control i tinença d’animals domèstics d’acord amb la darrera llei aprovada per la Generalitat de Catalunya.

L’alcalde va donar la paraula a en Miquel Puig, que va comentar el fet que publicar l’ordenança als diferents diaris oficials i de premsa serà una despesa important, i el Secretari puntualitza que és el procediment indicat.

L’ordenança s’aprova amb la unanimitat dels assistents.

 

En el sisè punt, l’Alcalde va donar compte dels decrets de l’Alcalde dictats des de la darrera sessió Ordinària.

 

En el punt setè, sobre la introducció d’assumptes de caràcter d’urgència, cap dels grups va considerar adient presentar assumptes de caràcter d’urgència.

 

En el punt vuit, dedicat als precs i preguntes, l’Alcalde va donar la paraula a en Miquel Puig, de Junts per Riudaura, que va fer el prec següent:

  • Va demanar Rebre per escrit les respostes a les preguntes que el seu grup realitza via instància a l’Ajuntament.

I les següents preguntes:

  • Va demanar si s’havia rebut per escrit algun requeriment per falta de documentació o qualsevol altre relacionat amb la subvenció demanada del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), i l’Alcalde va respondre que no s’ha rebut cap requeriment i que ja se n’està fent un seguiment.
  • Com està el tema de la zona de l’abocament de poda. L’Alcalde diu que hi ha prevista una desratització i que les restes es portaran a la deixalleria comarcal. Posteriorment es reformularà la zona d’acord amb models que funcionen a Sant Esteve d’en Bas.

Una veïna pregunta sobre qui paga les escombraries dels habitatges de lloguer. Diversos regidors li responen que l’impost es paga segons l’habitatge, independentment de qui l’ocupi. L’Alcalde en pren nota per saber si tot està correcte i si caldria fer-ne una regularització.

També pregunta com es controla el que regula l’ordenança de tinença d’animals domèstics. L’Alcalde i els regidors responen que, en principi, es confia en els veïns perquè actuïn correctament i que, si cal, es faran les inspeccions corresponents.

Diverses veïnes pregunten sobre què es fa amb aquelles persones moroses amb les taxes i impostos. Els regidors i l’Alcalde indiquen que Xaloc, el departament de la Diputació de Girona on Riudaura té delegat el cobrament d’impostos i taxes, fa les gestions corresponents per tal de portar a terme aquests cobraments.

Una veïna indica que a la marquesina de la parada del bus hi ha una zona on els rajols estan trencats i hi falta una tanca. L’Alcalde en pren nota.

Una veïna pregunta si es podria situar la zona d’abocament de poda en un lloc més allunyat de la zona infantil i de veïnatge propera del lloc on està actualment. L’Alcalde diu que la nova proposta serà respectuosa amb aquests espais, però que ho tindrà en compte i s’estudiarà amb més profunditat. També convida a les veïnes a visitar amb ell l’espai que hi ha a Sant Esteve d’en Bas.

L’Alcalde aprofita per comentar que es mirarà d’arreglar el problema dels contenidors del carrer Joan Castanyer Massegur, que s’emplenen molt ràpidament, traslladant els contenidors que hi ha a la plaça Puig Estela al carrer de la Rutlla.

També diu que, ben aviat, es començaran a posar contenidors de matèria orgànica a tot el municipi i un contenidor d’envasos lleugers a l’espai del trencant del camí de Pairaló.

Una veïna pregunta sobre l’estat de la depuradora i l’Alcalde comenta que segueix en marxa segons els terminis previstos.

 

Sense més precs i preguntes, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.