Crònica del Ple Ordinari de 18 de març de 2021 (telemàtic)

La sessió del Ple Ordinari de 18 de març de 2020 es va celebrar amb tota normalitat i amb l’assistència de tots els regidors.

 

Va actuar com a Secretari el Sr. Eudald Calvo Català.

 

En el primer punt, sobre l’aprovació de les actes de les sessions anteriors, la del Ple Extraordinari per a la formació de les meses electorals es va aprovar per unanimitat, i la del mes de gener de 2021 es va aprovar amb els vots a favor dels regidors de Riudaura Plural i els vots en contra dels regidors de  Junts per Riudaura (prèvia formulació d’algunes esmenes per part del regidor Miquel Puig).

 

En el segon punt, l’alcalde va donar compte de la liquidació del pressupost 2020 (hi va haver algunes intervencions sobre diversos informes dels pressupostos).

 

En el punt tres, l’alcalde va donar compte dels decrets d’alcaldia.

 

El quart punt, sobre l’aprovació del conveni de cessió gratuïta d’ús dels desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Riudaura, es va aprovar amb la unanimitat dels regidors.

 

El punt cinc, sobre l’aprovació de la sol·licitud de la subvenció dels fons de cooperació econòmic i cultural de la Diputació de Girona, es va aprovar amb la unanimitat dels regidors.

 

El sisè punt, en el que es va proposar iniciar els tràmits de nomenament de jutge/ssa de Pau titular i substitut/a, es va aprovar amb la unanimitat dels regidors, ampliant el termini fins el 17 de maig de 2021 a les 12 del migdia.

 

En el setè punt, dedicat a l’aprovació del projecte executiu segons la legislació aplicable de projectes d’obra de les mesures de prevenció d’incendis en zones habitades, es va aprovar amb la unanimitat dels regidors.

 

El punt vuit, sobre l’aprovació de la moció en suport de l’amnistia, presentada conjuntament pels dos grups municipals, es va aprovar amb la unanimitat dels regidors.

 

Assumptes d’urgència

Conveni de franges contra incendis. L’acord s’aprova amb la unanimitat dels regidors.

Sol·licitud de subvenció per a retribucions dels càrrecs electes. L’acord s’aprova amb la unanimitat dels regidors.

 

Precs i preguntes

El regidor Miquel Puig exposa diversos precs i preguntes que després són contestats per l’Alcalde (pròximament trobareu els detalls dels precs i preguntes, així com de la resta de punts de l’ordre del dia, a l’Acta del Ple).

 

Sense més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.