Crònica del Ple Ordinari de 6 de setembre de 2018

La sessió del Ple Ordinari de 6 de setembre de 2018, després de quedar suspesa el 3 de setembre per motius meteorològics i de confort, es va celebrar amb tota normalitat, a excepció d’un petit retard de 15 minuts motivat per una reunió anterior i amb l’absència excusada de les regidores Anna Coma (ERC) i Eva Gallardo (Fem Riudaura). Va actuar com a Secretari en Lluís Muñoz i Lloret.

De nou el Ple va començar amb un record per a les persones que són injustament a la presó i a l’exili per les seves idees polítiques i l’Alcalde va expressar el seu desig, compartit unànimement pels presents, que puguin tornar amb les seves famílies el més aviat possible.

El primer punt de l’ordre del dia va tractar sobre l’acta de l’últim Ple Ordinari, corresponent al 25 juny, que va ser aprovada per unanimitat.

El segon punt, sobre el compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2017, després que l’Alcalde en donés el detalls, destacant que hi va haver un estalvi de 125.318€, i informés que no hi havia hagut al·legacions, es va aprovar per unanimitat i es va acordar rendir-ne compte a la sindicatura, tal com és preceptiu.

En el tercer punt, l’Alcalde va demanar la ratificació del seu decret pel qual es va aprovar el conveni amb el que es regula el finançament de les rutes del Pla de Viatgers de la Garrotxa de l’any 2018. L’Alcalde en va donar el detalls, explicant que aquest conveni compta amb un superàvit que permet afegir-hi serveis addicionals (els busos nocturns per anar i tornar a diverses festes locals de la comarca), cobrint-ne un 60% del seu preu (el 40% addicional, uns 1.000€, els paga l’Ajuntament).

Aquest tercer punt també es va aprovar per unanimitat.

El quart punt de l’ordre del dia va tractar sobre les bases que han de regular les subvencions a entitats i associacions del municipi i de la convocatòria pel 2018, una línia de subvencions dotada amb 3.000€ i orientada a les activitats realitzades entre l’1 de gener i el 31 de setembre. Amb la unanimitat de tots els assistents es va acordar aprovar inicialment les bases, posar-les a informació pública per a presentació d’al·legacions i tramitar la seva inclusió a la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions).

El sisè punt de l’ordre del dia (en absència d’un cinquè punt) havia de girar a l’entorn de l’aprovació de la modificació de l’acord de Ple de l’Ajuntament adoptat en la sessió del dia 25 de juny de 2018, d’aprovació inicial de l’Inventari municipal de camins de Riudaura, però es va decidir canviar el format d’aquest punt per tal de poder millorar en el fons i les formes tot el procés d’elaboració de l’inventari, aprovant uns acords per tal de clarificar tant com fos possible quina serà la tramitació d’aquest expedient.

Per això l’Alcalde va proposar acordar la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia i aclarir que la informació pública aprovada en la sessió plenària del 25 de juny segueix el seu curs en termini d’al·legacions, tal com estava previst, fins el 5 d’octubre de 2018, permetent així que tots els veïns tinguin igualtat d’oportunitats per al·legar sobre el document original.

Una vegada finalitzat l’esmentat tràmit d’informació pública, es resoldran, per acord plenari, totes les al·legacions rebudes i s’inclouran o no a l’inventari les modificacions que es volien aprovar en el ple d’avui, en funció dels informes que facin els tècnics municipals.

En qualsevol cas, allò que resolgui el ple municipal amb posterioritat al dia 5 d’octubre de 2018, serà sotmès a informació pública per termini de tres mesos, a l’objecte que no es causi indefensió a ningú.

Els presents van aprovar els acords d’aquests sisè punt per unanimitat.

En el setè punt, l’Alcalde va donar compte de tots els decrets aprovats des de la darrera sessió plenària.

Després de resoldre que no hi havia cap assumpte d’urgència a tractar i sense que ningú tingués la necessitat de fer precs i preguntes, es va aixecar la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.