Crònica del Ple Ordinari de 7 de gener de 2019

La sessió del Ple Ordinari de 7 de gener de 2019 es va celebrar amb tota normalitat, va excusar la seva assistència la regidora Anna Coma d’ERC, i la regidora Eva Gallardo de Fem Riudaura va excusar un retard i va arribar en el moment d’aprovar les mocions (punt cinquè). Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Muñoz i Lloret.

El Ple va començar insistint amb l’esment de la falta de normalitat al país i un record per a les persones injustament empresonades i exiliades per les seves idees polítiques i l’Alcalde va expressar el seu desig, compartit unànimement pels presents, que puguin tornar amb les seves famílies el més aviat possible.

El primer punt de l’ordre del dia va tractar sobre l’aprovació de les actes de les dues sessions anteriors, que es van aprovar per unanimitat.

En el segon punt, sobre l’aprovació del text refós de la modificació núm. 2 del POUM. L’Alcalde en comenta els acords presentats per la Comissió d’Urbanisme, indicant que calia completar la memòria del document, incloure-hi la totalitat de l’àmbit afectat i demostrar que es respecta la priorització de l’aspecte visual del campanar i la torre rodona. Atès que el nou text refós incorpora aquestes modificacions, demana que s’aprovi. Els assistents aproven la modificació per unanimitat.

El tercer punt va girar a l’entorn de l’aprovació de l’atorgament de les subvencions sol·licitades per les entitats de Riudaura, que l’Alcalde resumeix als assistents: 343,59€ per la Comissió de Festes, 138,96€ per l’escola Lluís Castells, 259,56€ per l’Associació Cultural i Esportiva Verregassos de Riudaura i 578,51€ per l’AMIPA de l’Escola Lluís Castells. Es planteja desestimar la sol·licitud de subvenció de l’Associació de Caçadors de 705,12€, pels dubtes de que s’hagi fet servir el material pel que demanen subvenció durant l’any 2018. Finalment s’aprova l’atorgament de totes les subvencions per unanimitat. En total s’atorguen 2.025,74€ de la dotació de 3000€.

En el quart punt es va tractar l’aprovació de la renuncia al conveni de Joventut amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, un tema que ja es va comentar al darrer Ple i és degut al gran augment del cost que representava. El punt s’aprova per unanimitat.

El cinquè punt tractava sobre l’aprovació de dues mocions: la Moció sobre l’ús del Glifosfat del municipi de Sant Miquel de Campmajor i la Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que van fer vaga de fam. Ambdues mocions es van aprovar per unanimitat dels assistents.

En el sisè punt, l’Alcalde va donar compte dels decrets aprovats des del darrer Ple Ordinari del consistori.

En el setè punt, el d’assumptes de caràcter d’urgència, l’alcalde va demanar l’entrada al Ple de l’aprovació l’obertura d’un expedient per la legalització dels baixos de Can Parra (Joan Castanyer Massegur, 19), i sobre la denuncia d’un veí per conèixer la legalitat de la instal·lació d’un dipòsit de gas propà. S’aprova la inclusió del punt per unanimitat.

El Ple aprova la incoació de l’expedient esmentat per unanimitat.

En el vuitè punt, de precs i preguntes, el regidor d’ERC Agustí Lloc pregunta sobre la situació del projecte de la depuradora i si ja s’ha fet alguna expropiació.

L’alcalde contesta que la pròpia Agència Catalana de l’Aigua tirarà endavant el projecte i s’encarregarà de fer les expropiacions que corresponguin.

Tot seguit, el mateix regidor pregunta sobre l’estat actual de l’Inventari de camins.

L’alcalde contesta que el 5 d’octubre es van tancar les al·legacions, dividides en les de tipus tècnic i de tipus jurídic. Aquest mes de gener s’han d’emetre els informes tècnics a cadascuna de les al·legacions i posteriorment, i amb l’assessorament dels serveis legals de la Diputació de Girona, es respondrà a les de tipus jurídic. En un Ple futur es farà l’estimació o desestimació de les les al·legacions i es donaran 90 dies per recórrer les respostes.

El regidor Agustí Llop proposa canviar el procés per fer un inventari de camins, incloent tant els públics com els privats. Els presents debaten sobre el fons de la qüestió i es decideix seguir-ho estudiant per buscar-hi els pros i contres.

Finalment, sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.